ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποδείξεις δαπανών εναντίον των φόρων

H υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2003 απέχει αρκετούς μήνες ακόμη, ωστόσο οι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να παραμένουν αδρανείς στη «μάχη» που θα δώσουν την άνοιξη του 2004, προκειμένου να μειώσουν τον φόρο που θα τους επιβληθεί.

Στην επικείμενη αναμέτρηση με την Εφορία, κερδισμένοι θα βγουν οι φορολογούμενοι που προνόησαν με τη συγκέντρωση των αποδείξεων δαπανών, μαζεύοντας από την αρχή του έτους όλες τις αποδείξεις δαπανών ενοικίου, ασφαλίστρων, ιατρικών δαπανών και αγοράς καταναλωτικών ειδών οι οποίες αποτελούν τις σημαντικότερες δαπάνες που αναγνωρίζει η φορολογική νομοθεσία.

Με την αναγνώριση των παραπάνω δαπανών από την Εφορία όλοι οι υπόχρεοι θα έχουν καταφέρει να περιορίσουν το φορολογητέο εισόδημά τους και κατ’ επέκτασιν το τελικό ποσό φόρου που θα προκύψει με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από φέτος έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, τόσο στο είδος όσο και στο ύψος των δαπανών που αναγνωρίζει η εφορία.

Αποδείξεις

Οι αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι αφορούν:

1. Ενοίκιο πρώτης κατοικίας του φορολογούμενου. Η μέγιστη δαπάνη που αναγνωρίζεται πλέον για λογαριασμό του φορολογούμενου είναι 1.000 ευρώ, ενώ η μεγαλύτερη έκπτωση φόρου που μπορεί να καρπωθεί ο υπόχρεος είναι 150 ευρώ.

2. Ενοίκιο για την κατοικία παιδιών του φορολογούμενου που σπουδάζουν. Το μέγιστο ύψος της δαπάνης που αναγνωρίζεται είναι έως 1.000 ευρώ και η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 15%.

3. Εξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Πρόκειται για τις αποδείξεις από ιατρικές εξετάσεις αλλά και επισκέψεις, για έξοδα νοσοκομείου και ιατροφαρμακευτικά έξοδα που έγιναν στο εξωτερικό. Η εφορία αναγνωρίζει τις συγκεκριμένες δαπάνες μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ, ενώ η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί του ύψους των ιατρικών δαπανών με το ανώτατο ποσό έκπτωσης να φθάνει μέχρι 6.000 ευρώ.

4. Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών για τον ίδιο τον φορολογούμενο ή τα παιδιά του. Αναγνωρίζεται δαπάνη μέχρι το 10% του αφορολογήτου ορίου της φορολογικής κλίμακας ήτοι 1.000 ευρώ, δηλαδή έκπτωση μέχρι 150 ευρώ από τον φόρο, για κάθε μέλος της οικογένειας.

5. Ασφάλιστρα ζωής, ασθένειας και σύνταξης. Το μέγιστο ποσό δαπάνης που αναγνωρίζεται είναι 1.000 ευρώ και εκπίπτει στο σύνολό της από το φορολογητέο εισόδημα του υπόχρεου.

6. Τόκοι στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας. Οσα δάνεια έχουν συναφθεί έως 31.12.2002 οι τόκοι του στεγαστικού δανείου εκπίπτουν στο σύνολό τους από το φορολογητέο εισόδημα. Τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από 1.1.2003 και μετά εκπίπτει το 15% των τόκων για το τμήμα του δανείου μέχρι 200.000 ευρώ και για αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ.

7. Εισφορές σε ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης (ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, Ταμείο Εμπόρων). Η συγκεκριμένη δαπάνη εκπίπτει στο σύνολό της από το φορολογητέο εισόδημα του υπόχρεου.

8. Χορηγίες και δωρεές χρηματικών ποσών προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ. Από το φορολογητέο εισόδημα του υπόχρεου εκπίπτει το σύνολο της δωρεάς για ποσό άνω των 100 ευρώ.

9. Οικογενειακές δαπάνες. Δηλαδή αποδείξεις από αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών οι οποίες συνεχίζουν να εκπίπτουν, αλλά το συνολικό ποσό περιορίστηκε στα 500 ευρώ και αφορά μόνο εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Η έκπτωση του φόρου είναι το πολύ μέχρι 75 ευρώ. Οι αποδείξεις αυτές φυλάσσονται στην οικία για διάστημα τριών ετών σε περίπτωση ελέγχου από την εφορία.

10. Τραπεζικά δάνεια, που έλαβε ο φορολογούμενος για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (όπως ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ.), και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων στην περίπτωση που το εισόδημα του υπόχρεου (πλέον της προσαύξησης του 20%) εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τη δαπάνη αγοράς.

Δαπάνες

Βέβαια, για να αναγνωρισθούν οι δαπάνες που έγιναν εντός του 2003 θα πρέπει οι φορολογούμενοι να συνυποβάλουν στη δήλωσή τους τις εξής αποδείξεις:

Δαπάνη ενοικίου: Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών

Δαπάνη ασφαλίστρων ζωής και θανάτου: Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου.

Δαπάνη διδάκτρων: Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ’ οίκον μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής.

Δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών: Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υπόχρεου, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Δαπάνη ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης: Εξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής.

Εξοδα νοσηλείας: α) Προκειμένου για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές:

– Διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή.

– Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.

β) Προκειμένου για νοσήλεια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα:

– Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή.

– Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.

Δαπάνη τόκων: Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων, απαιτείται, προκειμένου για:

α) Στεγαστικά δάνεια, σχετική βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογούμενου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό μόνο των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός μέσα στο έτος 2003 καθώς και το έτος σύναψης του δανείου.

Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο, στο οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/19986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα τους, που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου (στην ίδια υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, αν αυτό δεν βεβαιώνεται στην οικεία βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κτλ.).

β) Νέα δάνεια που λαμβάνονται για εξόφληση παλιών στεγαστικών δανείων που είχαν ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας, βεβαίωση της τράπεζας ή γενικά του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για νέο δάνειο για εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου, που είχε ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας με υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βάρυναν, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν το έτος 2003 αφορούν το τμήμα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλιού δανείου που δεν είχε εξοφληθεί μέχρι τη σύναψη του νέου δανείου, καθώς και ότι έχει εγγραφεί και για το νέο δάνειο υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.

γ) Δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς στον φορολογούμενο για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, βεβαίωση αυτών που να περιλαμβάνει το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2003, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας απόφασης για χαρακτηρισμό των κτισμάτων ως διατηρητέων ή σημείωση για την κανονιστική πράξη με την οποία χαρακτηρίσθηκε η περιοχή, που βρίσκονται τα κτίσματα, ως παραδοσιακό τμήμα πόλεις ή ως παραδοσιακός οικισμός.