ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχυμένο παρέμεινε το ευρώ στις διεθνείς ισοτιμίες το 2003

Στο +9,84% ανήλθε η σωρευτική ανατίμηση του ευρώ ως προς το σύνολο των νομισμάτων και σε +6,57% ως προς τα ευρωπαϊκά, στη διάρκεια του 2003. Οπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων το 2002 το ευρώ είχε σημειώσει σωρευτική ανατίμηση +5,05% ως προς το σύνολο των νομισμάτων και +1,79% ως προς τα ευρωπαϊκά. Σε ό,τι αφορά τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά τον μήνα Δεκέμβριο, το ευρώ ανατιμήθηκε τόσο ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων όσο και έναντι των ευρωπαϊκών, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών. Ειδικότερα ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων μειώθηκε κατά 2,25% ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των ευρωπαϊκών νομισμάτων μειώθηκε κατά 1,08% με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της Ζώνης του Ευρώ (εισαγωγές/εξαγωγές).

Κατά τον Δεκέμβριο του 2003, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2003, το ευρώ, εκτός από το φράγκο Ελβετίας, ανατιμήθηκε ως προς το σύνολο σχεδόν των λοιπών νομισμάτων.

Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά 4,86%, η κορόνα Νορβηγίας κατά 0,39%, το δολάριο Καναδά κατά 4,89%, το δολάριο Αυστραλίας κατά 1,76%, το γιεν Ιαπωνίας κατά 3,61% και η λίρα Κύπρου κατά 0,22%. Αντίθετα, το φράγκο Ελβετίας ανατιμήθηκε κατά +36%.

Σε ό,τι αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο του 2002, διαπιστώνεται υποτίμηση όλων σχεδόν των νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -17,24% (δολάριο ΗΠΑ) έως -1,88% (δολάριο Καναδά) με εξαίρεση το δολάριο Αυστραλίας που ανατιμήθηκε κατά +8,52%. Από την εξέταση των μέσων ετήσιων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2003 έναντι του αντίστοιχου δωδεκαμήνου του 2002, προκύπτει ότι όλα τα νομίσματα υποτιμήθηκαν με ποσοστά που κυμαίνονται από -16,51% (δολάριο ΗΠΑ) έως -0,13% (δολάριο Αυστραλίας).

Ανατίμηση ως προς τη λίρα Αγγλίας και την κορόνα Σουηδίας και σταθερότητα ως προς την κορόνα Δανίας σημείωσε το ευρώ τον Δεκέμβριο του 2003 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2003.

Ειδικότερα, τα τρία εκτός Ζώνης Ευρώ νομίσματα σημείωσαν τις εξής μεταβολές: κορόνα Δανίας -0,07%, κορόνα Σουηδίας -0,27% και λίρα Αγγλίας -1,41%. Οσον αφορά στις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο του 2002, ένα νόμισμα σημείωσε σωρευτική ανατίμηση έναντι του ευρώ (κορόνα Σουηδίας +0,79%) και δύο υποχώρησαν (κορόνα Δανίας -0,21% και λίρα Αγγλίας -8,59%).

Τέλος, κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2003 έναντι του αντίστοιχου δωδεκαμήνου του 2002 διαπιστώνεται η υποτίμηση της λίρας Αγγλίας (-9,04%) και η μικρή ανατίμηση των άλλων δύο νομισμάτων (κορόνα Δανίας +0,06% και κορόνα Σουηδίας +0,39%).