ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προαιρετική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις επιχειρήσεις

Την προαιρετική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από φέτος προβλέπει το νομοσχέδιο «Εποπτεία της Ιδιωτικής Ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των ΔΛΠ και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομίας.

Οι μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις, όπως δήλωσε ο υπουργός, θα μπορούν από φέτος να εφαρμόζουν τις διατάξεις των ΔΛΠ στηριζόμενες στους περυσινούς ισολογισμούς. Ωστόσο, οι ετήσιες οικονομικές και περιοδικές καταστάσεις που θα δημοσιευθούν με βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ενωση ΔΛΠ, είναι εκείνες που καλύπτουν χρήσεις ή περιόδους που αρχίζουν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2004. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις που θα συντάξουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου μπορούν να μεταθέσουν τον χρόνο έναρξης της πρώτης εφαρμογής νωρίτερα από την υποχρεωτική εφαρμογή.

Διαφορές αποτίμησης

Κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, είναι ενδεχόμενο να προκύψουν διαφορές αποτίμησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων. Οπως ορίζει ο νόμος γι’ αυτές τις περιπτώσεις, μέσα στη χρήση, σε σχέση με την οποία θα συνταχθούν και θα δημοσιευθούν για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΛΠ και, πάντως, πριν από τη σύνταξη και δημοσίευση οποιωνδήποτε περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, θα γίνονται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές στο Ημερολόγιο Φορολογικών Διαφορών και στο Καθολικό Φορολογικών Διαφορών, με διάκριση μεταξύ των εγγραφών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αμέσως προηγούμενης χρήσεως και εκείνων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα προγενέστερων χρήσεων, με τρόπο που να διευκολύνει την (εξωλογιστική) αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης χρήσεως (ή περιόδων της αμέσως προηγούμενης χρήσεως), που δεν θα έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ώστε τα συγκριτικά στοιχεία, που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσεως ή περιόδου, να είναι πράγματι συγκρίσιμα. Σύμφωνα με το άρθρο 135, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση:

α. Καταχωρίζονται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρισής τους δημοσιεύεται, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β. Αναρτώνται σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και

γ. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δημοσιοποίηση στοιχείων

Επίσης το σχέδιο νόμου ορίζει ότι στην περίπτωση που οι εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ενωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο ή τους διαχειριστές της εταιρείας.

Το άρθρο 15 του νομοσχεδίου παρέχει την ευχέρεια στις τραπεζικές ασφαλιστικές και εισηγμένες στο χρηματιστηριο ανώνυμες εταιρείες και στις θυγατρικές αυτών να αναπροσαρμόζουν ετησίως στους ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30.12.2003, την αναπόσβεστη αξία των κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων τους και την αξία των εδαφικών εκτάσεών τους στην εύλογη αξία. Το σχηματιζόμενο αποθεματικό λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, με προορισμό τον συμψηφισμό της ζημίας που προκύπτει από την αποτίμηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών, ομολογιών και λοιπών χρεογράφων, καθώς και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και συμμετοχών σε επιχειρήσεις.