ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθόριστο το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των ΔΛΠ από τις εταιρείες leasing

Ως θυγατρικές εισηγμένων τραπεζικών ομίλων, οι εταιρείες leasing που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά υποχρεούνται στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οπότε και ο ισολογισμός της τρέχουσας χρήσης θα διαμορφωθεί βάσει των νέων λογιστικών προτύπων.

Ωστόσο, αν και ήδη διανύουμε τον δεύτερο μήνα της χρήσης, ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί το οριστικό νομικό πλαίσιο για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και ως εκ τούτου, ακόμη παράγοντες του κλάδου δεν είναι σε θέση να διαμορφώσουν βάσιμες προβλέψεις για τις επιδράσεις που θα έχει η εφαρμογή των ΔΛΠ στις συγκεκριμένες εταιρείες.

Είναι ωστόσο κοινή απόψη ότι απαιτείται ειδική ρύθμιση για τη λογιστική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών μισθώσεων και αυτό γιατί η αντιμετώπισή τους από τα ΔΛΠ διαφέρει από αυτήν των ισχύοντων φορολογικών νόμων και κανόνων.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι το εξής:

Η εταιρεία leasing αγοράζει για λογαριασμό του πελάτη της το κινητό ή το ακίνητο αγαθό και το μισθώνει σε αυτόν για ορισμένη χρονική διάρκεια.

Με βάση τα σημερινά λογιστικά πρότυπα, τα μισθώματα που πληρώνει ο μισθωτής αποτελούν δαπάνες που εκπτίπτουν πλήρως από τα ακαθάριστα έσοδά του. Σημειώνεται ότι με το δανεισμό εκπίπτουν μόνο οι τόκοι και όχι το χρεολύσιο.

Σήμερα οι εταιρείες leasing εμφανίζουν στο ενεργητικό τους όλα τα πάγια που αφορούν τις συμβάσεις τους, και κάνουν απόσβεση στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων τους. Στο λογαριασμό του κύκλου εργασιών τους απεικονίζεται το σύνολο της αξίας των δόσεων από συμβάσεις που εισπράττουν, περιλαμβάνοντας και την επιστροφή του κεφαλαίου που διάθεσαν για την αγορά του αντικειμένου του leasing.

Με την εφαρμογή των ΔΛΠ, το αντικείμενο του leasing θα εμφανίζεται στον ισολογισμό του μισθωτή. Οι εταιρείες leasing θα εμφανίζουν στο ενεργητικό τους τα πάγια ως απαιτήσεις από πελάτες. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών τους θα περιλαμβάνει μόνο τους επιστρεφόμενους τόκους από τις συμβάσεις, ενώ δεν θα υπάρχουν αποσβέσεις στα έξοδα. O ισολογισμός του εκμισθωτή θα επιβαρύνεται με τα εκμισθωμένα πάγιά του και τις αποσβέσεις τους, καθώς και με τις υποχρεώσεις που δημιουργεί η εκάστοτε σύμβαση leasing.

Ακόμη ένας παράγοντας που επισημαίνουν στελέχη του κλάδου είναι ότι τα ΔΛΠ δεν θα εφαρμοσθούν από όλες τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το ποσό που επιβαρύνει τα αποτελέσματα της εταιρείας να είναι το ίδιο και για τα δύο λογιστικά πρότυπα, ωστόσο η διαφορά εντοπίζεται στο ότι ουσιαστικά θα υπάρχει ετεροχρονισμός κατά τη διαδικασία λογιστικοποίησης των επιβαρύνσεων που δημιουργεί μία σύμβαση leasing.

Ως λύση για το ζήτημα αυτό προτείνεται από στελέχη του κλάδου η πλήρης συνέπεια κατά την εφαρμογή των ΔΛΠ και από τις δύο πλευρές (εκμισθωτής και μισθωτής) και για όλη τη διάρκεια που θα ισχύει η σύμβαση.

Παρά τη νευρικότητα και την πιθανή απαισιοδοξία που έχει δημιουργήσει σε ορισμένους κύκλους του leasing η νομική ασάφεια που υπάρχει ακόμη για το θέμα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αναφέρουν ότι αυτά ισχύουν και στο εξωτερικό χωρίς να έχουν βλαπτικές επιδράσεις για την ανάπτυξη του κλάδου της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Πάντως, είναι χαρακτηριστική η άποψη που διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικής leasing, κ. Αρης Μαζαράκης και αντιπρόεδρος της Ενωσης Εταιρειών Leasing.

«Στην παρούσα φάση, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι εικασίες και από αυτές η πιο θεμελιωμένη είναι ότι αναμένεται γενικός αναπροσανατολισμός του κλάδου, με παροχή όλο και περισσότερων υπηρεσιών που προσσεγγίζουν το λειτουργικό leasing, όπως δηλαδή συμβαίνει στη μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν θα γίνεται μία σύμβαση leasing, π.χ. σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ο μισθωτής θα απολαμβάνει και άλλα επιπρόσθετα οφέλη, όπως ασφάλιση του εξοπλισμού, αντικατάσταση σε περίπτωση καταστροφής του κατά τη διάρκεια της σύμβασης, συντήρηση κ.λπ.».