ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ. Παπαθανασίου: Στόχος της Ν.Δ. η κατάργηση των μονοπωλίων

Η δική μας πολιτική αποβλέπει πρωτίστως στην κατάργηση των μονοπωλίων, στην απελευθέρωση των δυνάμεων του ανταγωνισμού, στη μείωση των τιμών και στη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης για το αν μια δημόσια επιχείρηση ή οργανισμός πρέπει να αποκρατικοποιηθεί είναι το αν μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά στον ιδιωτικό τομέα, προς όφελος των καταναλωτών, των φορολογουμένων, των εργαζομένων και της οικονομίας συνολικά. Η πολιτική μας διαφοροποιείται ανάμεσα στους κλάδους που αποτελούν «φυσικά» μονοπώλια και σε εκείνους που μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.

Στα φυσικά μονοπώλια, όπου λόγω αποδόσεων κλίμακας, φύσης του παραγόμενου αγαθού (π.χ. κλάδοι όπου δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικό δίκτυο) και μεγέθους της αγοράς, μία και μόνη επιχείρηση μπορεί να παράγει πιο αποτελεσματικά, θα διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των επιχειρήσεων. Θα εξασφαλιστεί ωστόσο η αξιοκρατική επιλογή και η ανεξαρτησία των διοικήσεων από την κυβέρνηση. Η ανεξαρτησία αυτή δεν θα είναι ανεξέλεγκτη. Οι επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ετήσιο διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο, ενώ το πλαίσιο λειτουργίας τους θα καθορίζεται από τις κλαδικές Ρυθμιστικές Αρχές, οι οποίες εποπτεύονται από το Κοινοβούλιο. Στους κλάδους που δεν είναι φυσικά μονοπώλια, θα προχωρήσουμε σε αποκρατικοποιήσεις. Βεβαίως, οι κατά περίπτωση Ρυθμιστικές Αρχές, αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού που θα αναβαθμίσουμε, θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Η ενίσχυση του κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου είναι απαραίτητη, καθώς προχωρεί η αποκρατικοποίηση και το κράτος μετατρέπεται από παραγωγό σε ρυθμιστή και επόπτη της οικονομικής δραστηριότητας.