ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψαλίδι στη γραφειοκρατία από το υπουργείο Οικονομικών

Την κατάργηση των πιστοποιητικών που απαιτούνται σε οκτώ διαφορετικές περιπτώσεις και την αντικατάστασή τους με μία υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, καταργούνται τα πιστοποιητικά που απαιτούσε η εφορία στις συναλλαγές της με τους πολίτες στις εξής περιπτώσεις:

– Πώληση ακινήτου

– Μεταγραφή κληρονομιαίου ακινήτου

– Παραχώρηση υποθήκης σε ακίνητο

– Λήψη στεγαστικού δανείου

– Είσπραξη αποζημίωσης ή επιδότησης για γεωργικές παραγωγές

– Εκδοση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου

– Εκδοση άδειας πώλησης αγροτικών προϊόντων

– Πώληση σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου.

Η γραφειοκρατική διαδικασία λήψης πιστοποιητικών από την εφορία λαμβάνει τέλος, δεδομένου ότι πλέον το υπουργείο Οικονομικών είναι σε θέση να ελέγχει άμεσα την ειλικρίνεια των δηλουμένων στοιχείων. Οι εφορίες μέσω των φορολογικών δηλώσεων καθώς και από το πληροφορικό σύστημα taxis μπορούν να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων των φορολογουμένων και στην περίπτωση που εντοπίζονται παραβάτες τότε θα αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα από 1.000 έως 3.000 ευρώ.

Οσον αφορά στα πιστοποιητικά των ακινήτων, αυτά καταργούνται και θα υποβάλλεται πλέον στο συμβολαιογράφο, υποθηκοφύλακα ή στις τράπεζες υπεύθυνη δήλωση με τα αντίγραφα των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα των ακινήτων) για τα εμπροθέσμως δηλωθέντα μισθώματα, προκειμένου για τη μεταβίβαση ακινήτου, εγγραφή υποθήκης σε ακίνητο, μεταγραφή κληρονομιαίου ακινήτου, χορήγηση στεγαστικού δανείου.

Οι δέκα αλλαγές που επέρχονται σε μεταβιβάσεις, αλλά και μισθώσεις, αφορούν:

1. Στη σύνταξη συμβολαίων όπου θα προσκομίζεται μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι τα εισοδήματα από το ακίνητο που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται, δηλώθηκαν εμπρόθεσμα στη φορολογία εισοδήματος της τελευταίας διετίας, δηλαδή πριν αυτό μεταβιβασθεί, καθώς και τυχόν εγγραφή υποθήκης ή αν πρόκειται για γεωργικό ακίνητο ότι δηλώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια το εισόδημα από την εκμετάλλευσή του. Παράλληλα, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ότι το ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά το χρόνο που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας του και πάντως όχι πέραν των 5 ετών από το χρόνο της μεταβίβασης ή εγγραφής της υποθήκης.

2. Το ένα από τα δύο αντίτυπα της υπεύθυνης δήλωσης, που αντικαθιστά ουσιαστικά δύο πιστοποιητικά, θα αποστέλλεται σε διάστημα 30 ημερών εντός μηνός από τους συμβολαιογράφους στην εφορία, η οποία και θα ελέγχει την ειλικρίνεια των αναγραφομένων στην υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που η δήλωση μεταβίβασης υποβληθεί εκπρόθεσμα, τότε παραμένει η υποχρέωση της υποβολής πιστοποιητικού της εφορίας, από το οποίο θα προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα του μεταβιβαζόμενου ή υποθηκευόμενου ακινήτου την τελευταία διετία προ της σύνταξης του συμβολαίου ή την εγγραφή της υποθήκης.

3. Στις περιπτώσεις που η εγγραφή υποθήκης γίνεται κατόπιν δικαστικών αποφάσεων δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή πιστοποιητικού.

4. Η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική στις συμβολαιογραφικές πράξεις, που συντάσσονται για μεταβίβαση ακινήτων.

5. Οι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων μπορούν να αρνηθούν τη μεταγραφή των ακινήτων ή του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών ή της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή κληρονομητηρίου αν δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση ή το πιστοποιητικό κατά περίπτωση.  

6. Τα Δικαστήρια δεν εκδικάζουν αγωγή για έξωση μισθωτή ακινήτου αν δεν υποβληθεί πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα της τελευταίας διετίας.

7. Δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή του πιστοποιητικού στο υποθηκοφυλακείο, όταν το κληρονομητήριο εκδίδεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, έπειτα από αίτηση τρίτου.

8. Οι τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και οι λοιποί Οργανισμοί απαγορεύεται να χορηγούν στεγαστικά δάνεια αν δεν υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, της οποίας το ένα αντίτυπο οφείλουν να αποστείλουν στην εφορία εντός μηνός.

9. Ιδιωτικά έγγραφα ενοικίασης αστικών ή γεωργικών ακινήτων αν το μίσθωμα υπερβαίνει τα 100 ευρώ μηνιαίως, θα προσκομίζονται εντός 30 ημερών από τον εκμισθωτή ή μισθωτή για θεώρηση στην εφορία. Αν δεν θεωρηθούν από τον έφορο τότε στερούνται οποιασδήποτε αποδεικτικής δύναμης και δεν εξετάζονται από τα Δικαστήρια ή τις δημόσιες αρχές.

10. Υπεύθυνη δήλωση θα προσκομίζεται και στις περιπτώσεις που απαιτείται σήμερα πιστοποιητικό περί εξόφλησης ολόκληρου του φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς ή γονικής παροχής.