ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει ο τρόπος συνταξιοδότησης για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους

Νέες διατάξεις ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο 3232/2004.

Βάσει της ανάλυσης των νέων ρυθμίσεων, οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία TEBE, ΤΣΑ, TAE (OAEE), ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών και ΤΑΝΠΥ, πρέπει να γνωρίζουν τις εξής αλλαγές:

1. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 37 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για τη συμπλήρωση των 37 ετών προσμετράται μόνο ο χρόνος που έχει διανυθεί σε ομοειδές Ταμείο (αυτοαπασχολουμένων) κι όχι ο χρόνος ασφάλισης σε Ταμείο μισθωτών.

Μέχρι σήμερα η σύνταξη χορηγείτο από τα Ταμεία με όριο ηλικίας, για τα περισσότερα, το 60ό έτος με 35 χρόνια ασφάλισης.

2. Δίδεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 65ο έτος με 11,5 έτη ασφάλισης. Αυτά τα χρόνια πρέπει να έχουν συμπληρωθεί στην ασφάλιση Ταμείων αυτοαπασχολουμένων και όχι σε ταμείο μισθωτών. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας είναι το οργανικό ποσό. Ομως αυτό το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/2 και μεγαλύτερο από τα 2/3 του κατώτερου ορίου σύνταξης γήρατος του φορέα που απονέμει τη σύνταξη.

Επί παραδείγματι, ασφαλισμένος του TEBE που θα συνταξιοδοτηθεί με 11,5 έτη ασφάλισης, θα λάβει σύνταξη το 2004 μεταξύ 172 και 230 ευρώ περίπου.

3. Αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης για τις συντάξεις των μετά την 1/1/93 ασφαλισμένων από 1,714% σε 2% το έτος (από 60% σε 70% για 35 έτη ασφάλισης).

4. Αυξάνεται το κατώτατο όριο σύνταξης για τους μετά την 1/1/93 ασφαλισμένους. Πρόκειται να διαμορφωθεί στα 400 ευρώ περίπου (σήμερα είναι περίπου 210 ευρώ).

Η ρύθμιση θα έχει άμεση εφαρμογή στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, ενώ συνταξιούχοι γήρατος δεν υπάρχουν ακόμα στην κατηγορία αυτή.

Επίσης, προβλέπονται ευνοϊκότερες διατάξεις για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων στα ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών (μηχανικοί, έμμισθοι ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ, δικαστικοί υπάλληλοι, έμμισθοι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Νομικών) που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο.

Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, εφόσον συνταξιοδοτούντο από το Δημόσιο, για να πάρουν δεύτερη σύνταξη από το Ταμείο τους θα έπρεπε να συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε ηλικία 60 ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης είναι μειωμένο κατά 3% για κάθε έτος που υπολείπεται του 65ου. Εάν σε κάποιο από τα ταμεία προβλέπονται ευνοϊκότερες διατάξεις συνεχίζουν να ισχύουν.

Αλλαγές προβλέπονται και ως προς το χρόνο απόδοσης της επικουρικής σύνταξης. Μέχρι σήμερα υπάρχουν κατηγορίες ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται από το φορέα κύριας ασφάλισης και περιμένουν μέχρι και 10 χρόνια για να τους καταβληθεί η επικουρική. Τούτο συμβαίνει για τους εξής λόγους: α) O χρόνος ασφάλισης στο επικουρικό είναι μικρότερος από το χρόνο ασφάλισης στο ταμείο κύριας ασφάλισης επειδή η επικουρική ασφάλιση έγινε καθολική για όλους τους μισθωτούς από το 1983 και μετά.

β) Τα περισσότερα επικουρικά ταμεία δεν εφαρμόζουν το καθεστώς ασφάλισης για τα βαρέα και ανθυγιεινά.

Με τις νέες ρυθμίσεις οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ταυτόχρονα και από το Επικουρικό τους Ταμείο εάν έχουν συμπληρώσει σε αυτό 7.500 ημέρες ασφάλισης. Επισημαίνεται ότι το ΕΤΕΑΜ (πρώην ΤΕΑΜ) χορηγεί σύνταξη ταυτόχρονα με την Κύρια όταν έχει ο ασφαλισμένος συμπληρώσει 4.050 ημέρες ασφάλισης.

Για την κατηγορία των ασφαλισμένων στα βαρέα και ανθυγιεινά παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης συνταξιοδότησης και από το Επικουρικό ταμείο εφόσον έχουν συμπληρωθεί 7.500 ημέρες ασφάλισης στο Επικουρικό και αναγνωριστεί στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων όσες ημέρες ασφάλισης απαιτούνται για τη συμπλήρωση 4.500 ημερών.

Για την αναγνώριση των ημερών αυτών καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο εισφορά 2% για κάθε μήνα που αναγνωρίζει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.