ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις για τις δυσλειτουργίες στα TAE

Τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και στην ανάκληση της άδειας σύστασης Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (TEA), αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασαφαλίσεων.

Με Απόφαση την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός κ. P. Σπυρόπουλος, με ημερομηνία 16/2/2004 και κοινοποίησε ήδη στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, με την ένδειξη «επείγον» καθορίζονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό των κυρώσεων, της θέσης του Ταμείου σε αναγκαστική διαχείριση, της διάλυσής του και κάθε άλλου θέματος που αφορά την εποπτεία των TEA, όπως αυτά θεσπίστηκαν με το νόμο 3029/2002.

Παραβάσεις

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις του νόμου ή σοβαρές παρεκκλίσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε επιζήμια δυσλειτουργία για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και των δικαιούχων προσώπων.

Οι διοικητικές κυρώσεις ειναι οι εξής:

α) Σύσταση προς τη Διοίκηση του ΤΕΑ.

β) Επιβολή χρηματικών προστίμων σε βάρος των προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ασκούν διοίκηση ή διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου.

γ) Προσωρινή παύση ενός η περισσοτέρων από τα πρόσωπα που διοικούν το TEA και διορισμός προσωρινής διοίκησης (θέση σε αναγκαστική διαχείριση) ή περιορισμό ή απαγόρευση των δραστηριοτήτων του ΤΕΑ.

δ) Απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού όταν το TEA δεν έχει συστήσει επαρκή αποθεματικά όσον αφορά το σύνολο της δραστηριότητάς του και όταν διαθέτει ανεπαρκή πάγια στοιχεία για την κάλυψη των αποθεματικών του.

ε) Ανάκληση της εγκριτικής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση και τη λειτουργία του ΤΕΑ.

Εισήγηση

Προκειμένου να επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση, η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς τον υπουργό Εργασίας στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: οι παραβάσεις του νόμου, η εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται οι παραβάσεις, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ο μηχανισμός υλοποίησης των μέτρων, ο κίνδυνος και οι δαπάνες που συνδέονται με τις επενδύσεις, οι λεπτομέρειες μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ΤΕΑ.

Επίσης, στην εισήγηση πρέπει να αναφέρεται η κατάσταση του TEA σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ατομικών δικαιωμάτων, καθώς και οι παροχές που πρέπει να καταβληθούν σε κάθε δικιαούχο κατά τη συνταξιοδότησή του.