ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημιουργία θεσμών και οργανισμών με σύγχρονη δομή και διαχείριση

Η υιοθέτηση και εφαρμογή της πολιτικής αυτής απαιτεί την δημιουργία θεσμών και οργανισμών με σύγχρονη δομή και διαχείριση. Στην χώρα μας οι θεσμοί αυτοί υπάρχουν. Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες που υπάρχουν σε κάθε σχεδόν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και που σήμερα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, λειτουργούν κυρίως ως μέσα τακτοποίησης κομματικών σκοπιμοτήτων, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φορείς τόσο πρόκλησης κοινωνικής κινητικότητας όσο και ως φορείς διάχυσης πληροφόρησης. Οι Επενδυτικές Τράπεζες και οι άλλοι Πιστωτικοί Οργανισμοί με την εποπτεία και στήριξη του Ελληνικού Δημοσίου φυσικά, θα μπορούσαν να μεταφέρουν και να διαθέσουν κεφάλαια υποστηρίζοντας νέες επιχειρηματικές ιδέες και δράσεις.

Κυρίως όμως οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφέρειας, οι νέοι αυτοί φορείς ανάπτυξης που έχουν εξαγγελθεί, μπορούν να ενεργοποιήσουν παραμελημένες από τον ιδιωτικό και τον κρατικό κυρίως τομέα τοπικές παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δυνάμεις και να προωθήσουν μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και θα σέβεται την περιβαλλοντική ισορροπία. Οι φορείς αυτοί μπορούν να αποτελέσουν ένα κατάλληλο διοικητικό όργανο για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης των περιφερειών. Τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά στοιχεία τα οποία θα βρίσκονται στη διάθεσή τους θα συντελέσουν ώστε η διαδικασία λήψεων αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο να είναι ταχύτερη και ακριβέστερη. Οι φορείς θα πρέπει να στελεχωθούν από ομάδες ειδικών με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και μετρήσιμους στόχους, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους. Τα ειδικά καθήκοντα και οι ενέργειες των ομάδων αυτών περιγράφονται παρακάτω υπό την μορφή των εξής στρατηγικών στόχων:

1. Η υλοποίηση εκτεταμένων κοινωνικοοικονομικών μελετών για τη συγκεκριμένη περιφέρεια, ώστε αφ’ ενός να εντοπισθούν περιοχές με δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης για τη διαμόρφωση στρατηγικής συσσώρευσης επενδύσεων σ’ αυτές και αφ’ ετέρου να μελετηθούν θέματα μεταναστευτικών τάσεων και αναπτυξιακών επιρροών από άλλες γειτονικές ή ομοιογενείς περιφέρειες. Σημαντικό εύρημα θα είναι και η εκτίμηση της διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας.

2. Η σχεδίαση ενός πλαισίου διαδικασιών και ενεργειών στην περιοχή, με απώτερο σκοπό την αύξηση της επικοινωνίας των τοπικών διοικητικών φορέων και αντίστοιχων οικονομικών, όπως π.χ. βιομηχανία, εμπόριο, άλλες υπηρεσίες.

3. Η δημιουργία ενδοπεριφερειακών στρατηγικών συνεργασίας με άλλους φορείς (ιδιωτικούς και μη) για την μεταφορά και διάχυση της πληροφόρησης καθώς και της προώθησης της εκπαίδευσης των πολιτών της περιοχής σε νέες δεξιότητες για την καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας.

4. Η σχεδίαση μιας περιφερειακής και τοπικής περιβαλλοντικής πολιτικής, με συγκεκριμένα πρότυπα και στόχους ώστε να συντονίζονται τα αναπτυξιακά κίνητρα για την περιοχή με περιβαλλοντικά διοικητικά συστήματα, καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτόν την πράσινη ταυτότητα της περιοχής και του προϊόντος. Έτσι θα δημιουργηθεί περιβαλλοντική αντίληψη στο σύνολο των κοινωνικών στρωμάτων της περιφέρειας.

5. Η δημιουργία και ανάπτυξη στρατηγικών για την προώθηση και διαφήμιση της περιοχής στο εξωτερικό και η καθιέρωση διαδικασιών οι οποίες θα αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις πράσινες περιοχές.