ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού

Ολοκληρώθηκε η μελέτη «Ελληνικός σχεδιασμός για την οργάνωση και ανάπτυξη του οικοτουρισμού» καθώς και η ελληνική προδιαγραφή αγροτουρισμού ΕΛΟΤ από την Αγροτουριστική Α.Ε.

Στόχος της μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε χθες από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Αγροτουριστική A.E. παρουσία του γενικού γραμματέα Τουρισμού κ. K. Μποτόπουλου είναι η διατύπωση ενός πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού στην Ελλάδα και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης τα οποία θα συνιστούν τον εθνικό σχεδιασμό της χώρας για την ανάπτυξη και οργάνωση του οικοτουρισμού. Ειδικότερα, η μελέτη, αφού επισημαίνει τους περιορισμούς και τις δυνατότητες της υφιστάμενης κατάστασης, προβαίνει σε προτάσεις σχεδίων δράσης όσον αφορά στους τομείς:

– Διαμόρφωση και αξιοποίηση δομών και μηχανισμών και ανάπτυξης οικοτουρισμού

– Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – προώθηση απασχόλησης στον οικοτουρισμό.

– Σχεδιασμός και οργάνωση ενεργειών ενημέρωσης-προβολής.

– Προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας φορέων διαχείρισης οικοτουριστικών διαδρομών και υποδομών.

– Χρηματοδοτικά μέσα – επιχειρησιακά προγράμματα και θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο.

Η ελληνική προδιαγραφή για τον αγροτουρισμό εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 από τον ΕΛΟΤ σε συνεργασία με την Αγροτουριστική A.E. και τον EOT καθώς και με την υποστήριξη του υπουργείου Γεωργίας με σκοπό την καθιέρωση ποιοτικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει μία σειρά από απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στη λειτουργία των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκτασιν στις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν. Οι απαιτήσεις της προδιαγραφής χωρίζονται σε 7 επιμέρους πεδία όπως το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, οι κτιριοδομικοί και λειτουργικοί όροι, το περιβάλλον, τα τοπικά χαρακτηριστικά, το ανθρώπινο δυναμικό, οι πελάτες και η συνέργεια-δικτύωση-ανταγωνιστικότητα-καινοτομία.