ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετάβαση στην οικονομία της γνώσης

H μελέτη του INE καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές πολιτικές διαχείρισης που εφαρμόστηκαν την τελευταία 20ετία εξάντλησαν τη δυναμική τους. «Το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας πρέπει να βασιστεί σε νέες στρατηγικές επιλογές, όπως: η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, η ανάπτυξη μιας σύγχρονης κουλτούρας και πρακτικής μάνατζμεντ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η συγκρότηση ενός κοινωνικού κεφαλαίου συνεργασίας και η αναβάθμιση της θέσης της εργασίας».

Στα σημαντικότερα συμπεράσματα της Εκθεσης περιλαμβάνονται τα εξής:

– O δείκτης πραγματικής σύγκλισης (ΑΕΠ ανά κάτοικο) στην Ελλάδα, στο τέλος της περιόδου 1960-2004, ως ποσοστό του αντίστοιχου μέσου δείκτη στην E.E.-15 (88%) είναι για την Ελλάδα που βρίσκεται στην προτελευταία θέση 73%, και την Πορτογαλία 68%.

– Οι μέσες πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας κατά το διάστημα 2003-2004, παρέμειναν στάσιμες (0,4%). Επομένως, οι επιχειρήσεις ιδιοποιήθηκαν ολόκληρο το όφελος από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στο σύνολο της πενταετίας 2000-2004, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε πραγματικούς όρους, μειώθηκε κατά 12,4%.

– O βασικός δείκτης ανισότητας αυξήθηκε. Το 20% των περισσότερο εύπορων ως προς το εισόδημα είναι περίπου 6 φορές υψηλότερο από το εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων Ελλήνων. Υψηλότερη ανισότητα παρουσιάζει μόνο η Πορτογαλία.

– Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές στην Ελλάδα το 2004 ανέρχονται σε 1.315 έναντι 2.030 ευρώ κατά μέσο όρο στις άλλες χώρες της E.E. Το αντίστοιχο μέγεθος στην Πορτογαλία είναι 1.066 ευρώ.

– Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ είναι 2,9% και η αύξηση της έντασης κεφαλαίου κατά 2,5%, η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,7% και η παραγωγικότητα της εργασίας κατά 2,15

– Αναμένεται σημαντική επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης η οποία αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας το 2004

– Το δημόσιο έλλειμμα διευρύνει περαιτέρω το δημόσιο χρέος (112,1% του ΑΕΠ το 2005). Απορροφά το 66% των εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού και το 58,35 των δαπανών του. H αποπληρωμή του δανεισμού του χρηματοδοτείται με φόρους που ανέρχονται στο 25% του ΑΕΠ.