ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανέφικτη η εκκαθάριση εν λειτουργία της Ολυμπιακής Αεροπορίας»

Κόλαφο για τη διαφαινόμενη εκκαθάριση της εταιρείας αποτελεί η διαπίστωση του Συμβουλίου Διεύθυνσης των Ολυμπιακών Αερογραμμών, σύμφωνα με την οποία «η εκκαθάριση εν λειτουργία με την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής σε αερομεταφορέα».

Η κρίσιμη, κυρίως για την ασφάλεια των πτήσεων, επισήμανση των έντεκα διευθυντών των Ολυμπιακών Αερογραμμών, που συνεδρίασαν, προχθές Δευτέρα, ύστερα από πρόσκληση του διευθύνοντος συμβούλου κ. Λεονάρδου – Οδυσσέα Βλάμη, αποτυπώνεται στα πρακτικά της εταιρείας και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Οπως προκύπτει, ο κ. Βλάμης αρχικά ενημέρωσε τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των O.A. για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο μέτοχος μετά την τελική απόφαση των Βρυξελλών. Ομως, το συμβούλιο κατέγραψε τέσσερις κινδύνους, που είναι πιθανόν να «προσγειώσουν» τις O.A. αναγκαστικά πριν καν η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση.

Στα πρακτικά σημειώνεται ότι:

1. Υφίσταται κίνδυνος ανακλήσεως από την ΥΠΑ της άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης διότι (σε περίπτωση εξαγγελίας διαδικασίας εκκαθάρισης) δεν θα πληροί η εταιρεία τις προϋποθέσεις του κοινοτικού κανονισμού 2407/1992.

2. Υφίσταται κίνδυνος, οι εκμισθωτές αεροσκαφών να κάνουν χρήση των πληρεξουσίων απονηολόγησης των μισθωμένων αεροσκαφών, ακόμα και εάν η εταιρεία εξακολουθεί να εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, με την αιτιολογία ότι υπάρχει (ως εκ της διαδικασίας εκκαθάρισης) άμεσος κίνδυνος να μη συνεχίσει να τις εκπληρώνει μέχρι το πέρας του συμβατικού χρόνου μίσθωσης.

3. Υφίσταται κίνδυνος, οι πάσης φύσεως πιστωτές της εταιρείας να επιδιώξουν την εξασφάλιση των απαιτήσεών τους, είτε έχουν ασκήσει ήδη κύριες αγωγές είτε όχι, με την άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και με βάση την πιθανολόγηση της βασιμότητας της απαίτησης και τον κίνδυνο μη είσπραξης αυτής, να εκδοθούν αποφάσεις που να διατάσσουν τη συντηρητική κατάσχεση αεροσκάφους, η οποία οδηγεί σε καθήλωση του αεροσκάφους στο έδαφος.

4. Υφίσταται κίνδυνος μαζικής αντίδρασης της αγοράς, του επιβατικού κοινού, προς ακύρωση κρατήσεων, παρ’ ότι οι πωλήσεις (προκρατήσεις) σε σχέση με την περσινή περίοδο εμφανίζουν, μέχρι στιγμής, βελτίωση.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο των O.A., αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας των Επιτρόπων:

α) Θα πρέπει να γίνει μια δήλωση εκ μέρους του μετόχου για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας, ώστε να υπάρχει μια διαβεβαίωση προς τους εκμισθωτές των α/φών και αυτοί να μην κάνουν χρήση του πληρεξουσίου απονηολόγησης και προς το επιβατικό κοινό και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες για να συνεχίσουν οι πωλήσεις της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιλεγεί και

β) Θα πρέπει να γίνει άμεσα και με τη μορφή του κατεπείγοντος νομοθετική ρύθμιση, αντίστοιχη με αυτήν που είχε γίνει για την Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες A.E. (ν. 3282/2004 άρ. 5), ώστε να απαγορευθεί για κάποιο χρονικό διάστημα η λήψη μέτρων ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και προσωρινών διαταγών κατά περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και ν’ αποτραπεί τυχόν καθήλωση α/φών κυριότητας της εταιρείας εξ αυτής της αιτίας.