ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής προωθούνται οι ακόλουθες δράσεις:

– Προωθείται η θέσπιση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κοινωνική Προστασία (ΕΣΥΚΠ) με αρμοδιότητα τη μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για την κοινωνική προστασία στη χώρα. Το ΕΣΥΚΠ θα είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την κοινωνική κατάσταση στη χώρα και θα μελετήσει την ανάγκη θεσμοθέτησης γραμμής φτώχειας. H ανάγκη για την συγκρότηση μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης έχει τονιστεί από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων.

– Ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας με μια σειρά δράσεων που στοχεύουν: α) στην διευκόλυνση της εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας, β) στην άμεση ενίσχυση του εισοδήματος της οικογένειας, γ) την εκπαίδευση και την κατάρτιση και δ) την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Ενδεικτικά αναφέρονται η ενίσχυση, ο πολλαπλασιασμός και εκσυγχρονισμός των βρεφονηπιακών σταθμών και των ολοήμερων σχολείων, η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τη στήριξη των πολυτέκνων και των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα μέσω του νέου φορολογικού νόμου, η εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή προγράμματος για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, Εκκλησία και MKO και η επανεξέταση και εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων σε πανελλαδικό επίπεδο.

– Ενισχύονται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την οικονομική στήριξη των ηλικιωμένων και τις φορολογικές ελαφρύνσεις των χαμηλών εισοδημάτων.

Ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας με παράλληλη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων ώστε να επιτευχθεί αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και βέλτιστη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού ώστε να αντιστοιχούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, βελτίωση των διαδικασιών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε η παροχή ποικιλίας συμβάσεων να ενισχύσει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας όλων των κοινωνικών ομάδων και να δημιουργηθούν κίνητρα μετατροπής της αδήλωτης σε «κανονική» απασχόληση.