ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτική η χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς με οφειλές ΦΠΑ

Αλλοδαπούς κατοίκους της E.E. που αγόραζαν αυτοκίνητα, σκάφη και γενικώς παρείχαν διάφορες υπηρεσίες στην Ελλάδα χωρίς ωστόσο να αποδίδουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αναζητεί το υπουργείο Οικονομικών.

Με εγκύκλιο που εξεδόθη χθες αναφέρεται ότι αλλοδαποί αγόρασαν οχήματα μέσω της Ελλάδας αλλά δεν απέδωσαν ως όφειλαν τον αναλογούν ΦΠΑ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας που κατοικούν διαπίστωσαν την παρατυπία τους και ενημέρωσαν στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Αυτό που θα πρέπει να κάνουν πλέον οι ελληνικές υπηρεσίες είναι να χορηγήσουν ΑΦΜ στους εν λόγω αλλοδαπούς και εν συνεχεία να εισπραχθεί ο φόρος. Ειδικότερα η εγκύκλιος (ΠΟΛ 1118) του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Οίκοθεν Απόδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς, κατοίκους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων ΦΠΑ οφειλόμενου στη χώρα μας, καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής».

Οφειλές

Βάσει του Κανονισμού 1798/2003/EOK για την αμοιβαία συνδρομή και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, οι διοικήσεις των κρατών-μελών μάς γνωστοποιούν περιπτώσεις για τις οποίες οι κάτοικοί τους, ενώ δήλωσαν ότι θα καταβάλουν ΦΠΑ στην Ελλάδα ως χώρα άφιξης του καινούργιου οχήματος, σκάφους κ.τ.λ. που αγόρασαν στη χώρα τους, δεν τον κατέβαλαν ως όφειλαν.

Με τον επαναπατρισμό τους στη χώρα τους, διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του κράτους-μέλους, η μη καταβολή του οφειλόμενου φόρου στην Ελλάδα.

Η είσπραξη του ΦΠΑ, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων από τις Αρμόδιες Αρχές του άλλου κράτους-μέλους και να αποδοθεί στην Ελλάδα στα πλαίσια της Οδηγίας της Αμοιβαίας Είσπραξης. H ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης του φόρου προϋποθέτει την ύπαρξη ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χορήγηση ΑΦΜ στους εν λόγω αλλοδαπούς οφειλέτες θα γίνεται οίκοθεν, ώστε να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και η είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ στην Ελλάδα, από το αρμόδιο κράτος-μέλος, το οποίο θα αποδώσει στη χώρα μας το εισπραχθέν ποσό.

Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, η οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ κρίνεται αναγκαία και για τις περιπτώσεις που φορολογούμενος άλλου κράτους-μέλους παρείχε υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα μας, εκδίδοντας τιμολόγιο με αλλοδαπό ΑΦΜ, αλλά εισπράττοντας τον ελληνικό ΦΠΑ, τον οποίο δεν απέδωσε στην Ελλάδα ως όφειλε. Στις περιπτώσεις αυτές, είτε μέσω της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής, είτε με απευθείας αλληλογραφία του υπόχρεου με την Υπηρεσία μας, θεωρείται απαραίτητη η ενεργοποίηση παρόμοιας διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που αλλοδαπός υποκείμενος στον φόρο, οφείλει να καταβάλει στην Ελλάδα ΦΠΑ χωρίς να διαθέτει ΑΦΜ στη χώρα μας (Π.χ. αναγνώριση της οφειλής του και αποστολή επιταγής του στην Υπηρεσία μας, προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού).

Υστερα από τα παραπάνω σάς παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1) Διαδικασίες βεβαίωσης και οίκοθεν απόδοσης ΑΦΜ.

Η Διεύθυνση ΦΠΑ (Δ/14) – Τμήμα Δ΄/ VIES θα αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη του Χρηματικού Καταλόγου στο Τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας ΔΟΥ με συμπληρωμένα, το έντυπο M1 για τα Φυσικά Πρόσωπα, για δε τα μη Φυσικά Πρόσωπα τα έντυπα M3 και M9. O χρηματικός κατάλογος και τα αναφερόμενα έντυπα στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ για την οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ.

Για κάθε περίπτωση οίκοθεν απόδοσης ΑΦΜ θα δημιουργείται φάκελος ο οποίος θα τηρείται σε χωριστό Αρχείο από το Τμήμα Μητρώου. Στη συνέχεια ο χρηματικός κατάλογος θα διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων για την ολοκλήρωση της βεβαίωσης.

2) Ως αρμόδια ΔΟΥ καθίσταται:

Ι. H ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η διεύθυνση που διέμενε ο αλλοδαπός οφειλέτης, σύμφωνα με την πληροφόρηση που μας παρέχει η αλλοδαπή φορολογική αρχή.

ΙΙ. Στην περίπτωση που η διεύθυνση αυτή δεν καθορίζεται ακριβώς και μας γνωστοποιείται μόνο η πόλη στην οποία διέμενε ο αλλοδαπός οφειλέτης, ως αρμόδια ΔΟΥ καθίσταται η ΔΟΥ της έδρας της πρωτεύουσας του νομού αυτού και για το νομό Αττικής, η ΔΟΥ A΄ Αθήνας.

ΙΙΙ. Στην περίπτωση που λειτουργούν στην πρωτεύουσα του νομού περισσότερες της μιας ΔΟΥ, αρμόδια καθίσταται η A΄ ΔΟΥ, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης για τον οποίο ορίζεται η ΔΟΥ Θ΄ Θεσσαλονίκης.

ΙV. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεύθυνση διαμονής του αλλοδαπού οφειλέτη στην Ελλάδα, αλλά μας δίδονται όλα τα ικανά και αναγκαία στοιχεία για τη βεβαίωση της οφειλής, ως διεύθυνση θα χρησιμοποιείται η Δ/νση του Δ’ Τμήματος (VIES) της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ, δηλαδή Σίνα 2- 4, TK 106 72, Αθήνα και αρμόδια ΔΟΥ, η ΔΟΥ A΄ Αθήνας.