ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μεταναστευτικό ρεύμα ωφέλησε την ανάπτυξη της οικονομίας

Το μεταναστευτικό ρεύμα στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2005 ωφέλησε την ανάπτυξη της οικονομίας και βελτίωσε τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό με ανοργάνωτο και παράνομο τρόπο.

Εξ άλλου, η βιωσιμότητα των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον θα εξαρτηθεί και από το εάν ο ρυθμός εισροής ξένων μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη μεσομακροχρόνια περίοδο θα συνεχιστεί είτε σταθερός είτε αυξανόμενος. Επιπλέον, το σχετικά χαμηλό κόστος των ξένων οικονομικών μεταναστών και η κάλυψη των ελλείψεων που υπήρχαν σε πολλές ειδικότητες συνέβαλαν και στην αύξηση της απασχόλησης Ελλήνων ενίσχυσαν την κερδοφορία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και μείωσαν το κόστος για τους αγοραστές κατοικιών.

Αυτά επισημαίνει η Alpha Bank, η οποία διαπιστώνει ότι στις περισσότερες χώρες της E.E.-25 τα ποσοστά των αλλοδαπών στον συνολικό πληθυσμό είναι σχετικά υψηλά αν και χαμηλότερα ακόμα από εκείνα των ΗΠΑ (23,4%). Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, οι οποίες έχουν καταστεί χώρες υποδοχής μεταναστών, ενώ στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα ήταν χώρες εκροής μεταναστών και ακόμα και σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 3,5 εκατ. Ελληνες ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Η φυσική αύξηση του ελληνικού πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι) στην περίοδο 1983-2004 ανήλθε σε 185.000 άτομα, ενώ η πραγματική αύξηση του πληθυσμού ανήλθε στα 1,3 εκατ. άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 1,1 εκατ. άτομα το 2004 ήταν αλλοδαποί (μετανάστες κ.ά). H Alpha Bank αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει τη μεγάλη σημασία της συνέχισης της εισροής ξένων μεταναστών για την αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας και του εργατικού δυναμικού στα επόμενα χρόνια.

Οσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετανάστευσης, παραμένουν ένα ακανθώδες θέμα επειδή η έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης εγείρει αισθήματα ανασφάλειας και ξενοφοβίας σε ένα μεγάλο μέρος των ντόπιων πληθυσμών στις χώρες υποδοχής των μεταναστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μελέτη του Center of Research and Analysis of Migration αναφέρεται ότι η στάση του ελληνικού πληθυσμού απέναντι στη μετανάστευση είναι σε μεγάλο βαθμό εχθρική. Αν η απόλυτα φιλελεύθερη στάση βαθμολογείται με 0 και η απόλυτα εχθρική στάση βαθμολογείται με 1, η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία κατατάσσονται στις χώρες εκείνες που δίνουν βαθμό πάνω από 0,7.

Οι διεθνώς ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας που δημιουργεί μια οικονομία σε κάθε χρονική περίοδο αυξάνονται όταν αυτή η οικονομία έχει τη δυνατότητα να καλύψει σε ανταγωνιστικό κόστος, μέσω της εισροής μεταναστών, τις ανάγκες της σε προσωπικό σε τομείς όπου υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην εγχώρια οικονομία. Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες διεθνώς ανταγωνίζονται για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας εξειδικευμένου εργατικού και επιστημονικού δυναμικού με στόχο την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων και της εξειδίκευσής τους σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας, καινοτομίας και υψηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Οσον αφορά την απασχόληση σε κλάδους που δεν αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό, όπως κατασκευές, οικιακές υπηρεσίες κ.ά., η εισροή μεταναστών έχει συμβάλει στην ομαλή ανάπτυξη αυτών των τομέων με συγκράτηση του κόστους παραγωγής.