ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενδεκα κριτήρια υπολογισμού του κόστους κατασκευής

Εντεκα κριτήρια για τον προσδιορισμό του κόστους κατασκευής καθόρισε το υπουργείο Οικονομικών. Οι υπόχρεοι κατασκευαστές και γενικότερα όσοι ανεγείρουν οικοδομές, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, μετά την έκδοση ή την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και πριν από την πρώτη παράδοση της ιδιοκτησίας θα πρέπει να καταθέτουν αναλυτικά στοιχεία στην εφορίας για το κόστος κάθε οικοδομής.

Οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν κατασκευές και πωλήσεις οικοδομών υποχρεώνονται πλέον να τηρούν θεωρημένο βιβλίο με τίτλο «βιβλίο κοστολογίου οικοδομών»

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να προϋπολογίζουν:

1. Τη δαπάνη αγοράς του οικοπέδου.

2. Τον φόρο μεταβίβασης οικοπέδου.

3. Την αμοιβή του δικηγόρου.

4. Την αμοιβή του συμβολαιογράφου.

5. Τα έξοδα μεταγραφής του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο.

6. Τα έξοδα τραπεζών.

7. Τα μεσιτικά έξοδα.

8. Τις αμοιβές των μηχανικών

9. Τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την ανέγερση της οικοδομής.

10. Τα τετραγωνικά μέτρα του συνόλου της οικοδομής.

11. Την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.