ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από «κόσκινο» η δήλωση ΦΠΑ ακινήτων

Σε διάστημα πέντε ημερών από την κατάθεση της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ ακινήτων θα πρέπει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ να ελέγξει τη δήλωση ως προς το δηλούμενο τίμημα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ κατά την παραλαβή του ειδικού εντύπου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κόστους της οικοδομής, θα ελέγχει αν το ακίνητο υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και του δηλούμενου προϋπολογιστικού (εάν το ακίνητο δεν έχει κατασκευαστεί) ή απολογιστικού (εάν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του), κατά περίπτωση κόστους του ακινήτου. Εφόσον από τον έλεγχο δεν διαπιστώνεται διαφορά, καταβάλλεται εφάπαξ ο αναλογούν στην πώληση του νεόδμητου ακινήτου ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο έφορος θα υπολογίζει την υψηλότερη αξία (μεταξύ αντικειμενικής, προϋπολογιστικού κόστους και πώλησης).

Οι ελεγκτές για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου θα λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής:

– Για τις εντός σχεδίου περιοχές το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.

– Για τις περιοχές που ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, δηλαδή που υπολογίζεται χωριστά η αξία για τα κτίσματα και χωριστά η αξία για το οικόπεδο, για μεν τα κτίσματα η αξία τους προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα, για δε το οικόπεδο με συγκριτικά στοιχεία. Ως συγκριτικά στοιχεία, για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται τα οριστικά συγκριτικά στοιχεία μεταβιβάσεων παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων στην ίδια ή όμορη περιοχή, που προκύπτουν από άλλα συμβόλαια.

– Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών, που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης, ο προσδιορισμός της αξίας του γηπέδου και της αξίας των κτισμάτων γίνεται χωριστά με βάση το αντικειμενικό σύστημα, με τη συμπλήρωση: α) ως προς το γήπεδο του ειδικού εντύπου προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας της γης (ΑΑ-ΓΗΣ) και β) ως προς το κτίσμα του ειδικού εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας του κτίσματος.

Παράδειγμα

Εστω ότι το δηλούμενο τίμημα μεταβιβαζόμενου ακινήτου είναι 100.000,00 ευρώ, η αξία αυτού που λαμβάνεται υπόψη στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων (αντικειμενική αξία) είναι 110.000,00 ευρώ και το δηλούμενο προϋπολογιστικό κόστος είναι 90.000,00 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το δηλούμενο τίμημα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είναι μεγαλύτερο του δηλούμενου προϋπολογιστικού κόστους, αλλά είναι μικρότερο της αξίας του ακινήτου που λαμβάνεται υπόψη στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

Συνεπώς, ως βάσει ελέγχου αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου αναγράφεται στην οικεία δήλωση από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ η μεγαλύτερη από τις παραπάνω αξίες, δηλαδή η αξία του ακινήτου που λαμβάνεται υπόψη στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων (αντικειμενική αξία) 110.000,00 ευρώ.