ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την ηλεκτρονική υποβολή προτίμησαν πάνω από 200.000 φορολογούμενοι

Περισσότερες από 200.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έχουν υποβληθεί μέσω του Διαδικτύου, γεγονός που καταδεικνύει αφενός τη διείσδυση του Ιnternet στη ζωή των Ελλήνων, αφετέρου την ευελιξία των νέων προγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα υπερβαίνει το 50% στις φορολογικές δηλώσεις, ενώ στις υπόλοιπες υποχρεώσεις των φορολογούμενων (ΦΠΑ, συγκεντρωτικές κ.λπ.) τα ποσοστά είναι ακόμα μεγαλύτερα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Νέες δυνατότητες

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν περίπου 200.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις Ε1. Το πλήθος αυτό αγγίζει το συνολικό πλήθος των δηλώσεων Ε1 που υποβλήθηκαν σε όλο το διάστημα υποβολής του 2005. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία (υποβολής του εντύπου Ε1) σχεδιάστηκε εσωτερικά από τη ΓΓΠΣ, με νέες δυνατότητες, ώστε η δήλωση Ε1 να συμπληρώνεται εύκολα και απλά, χωρίς λάθη. Η σημαντικότερη από τις δυνατότητες της νέας υπηρεσίας είναι η άμεση εκκαθάριση της δήλωσης και η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος. Με τον νέο αυτοματοποιημένο τρόπο υποβολής θα διενεργείται έλεγχος λαθών και συμπλήρωσης στοιχείων, ενώ ανά πάσα στιγμή οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αναζητούν (με τους κωδικούς που θα έχουν αποκτήσει) πληροφοριακά στοιχεία της δήλωσής τους.

Με την υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος φορολογούμενος θα γνωρίζει αμέσως το πιστωτικό ή χρεωστικό ποσό φόρου. Η επιστροφή ή εξόφληση του ποσού θα γίνεται, όπως και πριν, μετά την αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος ταχυδρομικώς σε μεταγενέστερο χρόνο. Για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής, που είναι προσβάσιμη από τους διαδικτυακούς τόπους www. gsis. gr και www. taxisnet. gr, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης από την υπηρεσία του TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στην υπηρεσία TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε πολίτης, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του διαδικτυακού τόπου www. taxisnet. gr. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους. Το σύνολο των χρηστών της ΓΓΠΣ ανέρχεται σε 1.1421.354 εκ των οποίων οι 845.000 είναι χρήστες της υπηρεσίας του ΦΠΑ.