ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καπνοκαλλιέργεια: σχέδιο στήριξης

Μέτρα στήριξης της καπνοκαλλιέργειας ώστε να μην εξαφανιστεί, περιλαμβάνει το Σχέδιο για τη στήριξη του τομέα του καπνού, το οποίο απέστειλε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλες τις Ενώσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών των καπνοπαραγωγικών περιοχών της χώρας. Οι καλλιεργούμενες με καπνό εκτάσεις έχουν σημειώσει σημαντική υποχώρηση, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) από την εσοδεία 2006, η κοινοτική ενίσχυση που λαμβάνουν οι παραγωγοί έχει αποσυνδεθεί από την καλλιέργεια. Κατά συνέπεια, συνεχίζουν να λαμβάνουν την επιδότηση τουλάχιστον προς το παρόν ακόμα και αν σταματήσουν να καλλιεργούν. Σύμφωνα με την εθνική στρατηγική, κυρίαρχο μοντέλο για τη λειτουργία της αγοράς καπνού προβλέπεται ότι θα είναι η συμβολαιακή γεωργία, με βάση νομικώς δεσμευτικά και για τα δύο μέρη συμβόλαια καλλιέργειας, τα οποία θα συνάπτονται μεταξύ των πρωτοβάθμιων καπνικών συνεταιρισμών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων πριν από την περίοδο φύτευσης. Τα μέλη του συνεταιρισμού που επιθυμούν να προχωρήσουν σε διάθεση των καπνών τους χωρίς τη σύναψη συμβολαίων καλλιέργειας θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο συνεταιρισμό.

Οι Ομάδες Παραγωγών θα μετατραπούν σε ισχυρούς πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, μέλη των οποίων θα είναι ενεργοί καπνοπαραγωγοί. Σε αυτούς θα καταβάλλεται το ποιοτικό παρακράτημα, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεταιρισμοί θα ενταχθούν σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ενισχυθεί η έρευνα, θα καθιερωθεί η χρήση πιστοποιημένου σπόρου που θα παράγεται από το ΕΘΙΑΓΕ, θα επιδιωχθούν η μαζική προμήθεια λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών, η επιμόρφωση των καπνοπαραγωγών και η παροχή τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευμένους γεωτεχνικούς.