ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμφαση Ε.Ε. σε πόρους για την περιφέρεια

Αλλάζουν προσανατολισμό τα κονδύλια δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες το σχέδιο κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2007 – 2013. Η έμφαση στη χρηματοδότηση προγραμμάτων από κοινοτικούς πόρους θα δίνεται σε έργα που αφορούν την ανάπτυξη της περιφέρειας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των καινοτομιών στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τα μεγαλύτερα κονδύλια αναμένεται να απορροφήσουν τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου, για τα οποία θα διατεθούν 88,5 δισ. ευρώ την επταετία, η έρευνα, με σχεδόν 55 δισ., τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με περίπου 8 δισ. ευρώ. Το σχέδιο αναμένεται να εγκριθεί προσεχώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.