ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι πρέπει να προσέξετε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Οδηγίες για την ορθή υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών απέστειλε χθες το υπουργείο Οικονομικών. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων που υποβάλλονται για τις συναλλαγές των ημερολογιακών ετών 2005, 2006 και 2007 δεν συμπεριλαμβάνονται – δεν καταχωρίζονται:

– Τα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές ποσού, καθαρής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) μέχρι 300 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή, μόνο τα στοιχεία αξίας άνω των 300 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).

– Τα φορολογικά στοιχεία (ανεξαρτήτως ποσού) που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές, για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση (όπως ενδεικτικά τόκοι καταθέσεων, συναλλαγές από και προς την αλλοδαπή, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) δεν καταχωρίζεται ούτε το συνολικό ύψος των εσόδων ή των δαπανών των εν λόγω συναλλαγών.

– Το συνολικό έσοδο των λιανικών πωλήσεων.

Για την αντιμετώπιση, επίσης, των προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (TAXISNET), από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικά η υποβολή μέσω των ΔΟΥ, προσκομιζόμενες (οι καταστάσεις) σε αυτές αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτα).