ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επτά πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθεσαν εξ αρχής ως στόχο την αύξηση του ποσοστού των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων και των βιολογικά εκτρεφόμενων ζώων και ανέλαβαν σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση του τομέα.

– Προωθήθηκε άμεσα πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στο πλαίσιο της εναλλακτικής αγροτικής προσέγγισης που υπαγορεύει η νέα ΚΑΠ, για παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, ενισχύοντας το εισόδημα του παραγωγού αλλά και διασφαλίζοντας την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο αριθμός των βιοκαλλιεργητών που εντάχθηκαν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 έχει σημειώσει θεαματική αύξηση. Στο πρόγραμμα υπεγράφησαν 3.909 συμβάσεις νέων βιοκαλλιεργητών το 2004 (για 300.000 στρέμματα) έναντι 5.123 συμβάσεων το διάστημα 1999-2003 (187.000 στρέμματα). Για το 2005, οι δικαιούχοι βιοκαλλιεργητές ανήλθαν σε 6.127 (526.244 στρέμματα). Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη και η νέα προκήρυξη του προγράμματος, που λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος πήρε παράταση δύο εβδομάδων ώς τις 31 Μαΐου, ώστε να προλάβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι βιοκαλλιεργητές να υποβάλουν αιτήσεις.

Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας υποβλήθηκαν 1.856 αιτήσεις νέων κτηνοτρόφων, στην προκήρυξη του 2005, ξεπερνώντας κάθε πρόβλεψη, δεδομένου ότι στο διάστημα 2001-2003 είχαν υπογραφεί μόνο 960 συμβάσεις. Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται απλοποίηση του συστήματος με συνένωση κατηγοριών επιλέξιμων ζώων, ενώ προστίθεται και ο κλάδος της χοιροτροφίας.

– Στον νέο Κανονισμό για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΚ 1290/2005), που εγκρίθηκε ομόφωνα από το συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. στις 20/6/05, έγινε αναφορά για δημοσιονομικές προοπτικές ύψους 88,7 δισ. ευρώ για την Αγροτική Ανάπτυξη για το διάστημα 2007-2013. Η στήριξη της βιολογικής γεωργίας και της κτηνοτροφίας σκοπεύουμε να συνεχιστεί και σε αυτή την περίοδο, με αυξημένο προϋπολογισμό.

Η υποστήριξή μας προς τους βιοκαλλιεργητές επεκτάθηκε και σε άλλες μορφές, έμμεσης στήριξης, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής και πολύπλευρης στήριξης του τομέα:

– Τον Ιανουάριο και το Μάιο του 2006 αποφασίσαμε η κατανομή της παρακράτησης 4%, στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελαιών, να γίνει με τη μορφή στρεμματικής ενίσχυσης μεταξύ άλλων και στις βιολογικά καλλιεργούμενες ελιές. Η εν λόγω πρόσθετη ενίσχυση θα καταβάλλεται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Η ανά στρέμμα ενίσχυση θα ανέλθει μέχρι 65 ευρώ και θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων.

– Αυξήσαμε κατά 5% τις γεωργικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές βιολογικών καλλιεργειών.

– Παράλληλα, εντείνονται οι έλεγχοι της πιστής τήρησης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, ώστε να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα. Είναι γεγονός πως η ζήτηση για τα βιολογικά προϊόντα αυξάνεται διαρκώς και πλέον η ζήτηση επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των προϊόντων. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση της ζήτησης για το βιολογικό βαμβάκι για χρήση του από την κλωστοϋφαντουργία.

– Προχωράμε σε συνεργασία με τον ΟΠΕΓΕΠ, τον αρμόδιο Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Αγροτικών Προϊόντων. Ο Οργανισμός έχει την ευθύνη της αξιολόγησης και της επίβλεψης των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, τον έλεγχο της εμπορίας των προϊόντων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς και την ευθύνη της χορήγησης ενιαίου σήματος αναγνώρισης των ελληνικών προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Προχωρήσαμε με τον ΟΠΕΓΕΠ πρόσφατα (Δεκέμβριος 2005 και Ιανουάριος 2006) στην έγκριση δύο νέων οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, που προστίθενται στους τρεις ήδη υπάρχοντες – ενδεικτικό της ανάπτυξης που γνωρίζει ο κλάδος της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

– Δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση – κατάρτιση των αγροτών μέσω προγραμμάτων του ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα», με στόχο ο αγρότης να γίνει κοινωνός και συμμέτοχος στην Αγροτική Ανάπτυξη. Σε συνεργασία με τον ΟΠΕΓΕΠ υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης παραγωγών σε όλη τη χώρα, με θέμα τα πιστοποιημένα προϊόντα και με κύριο βάρος στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Η κινητικότητα στο επίπεδο χάραξης πολιτικής για τη βιολογική γεωργία είναι διαρκής, στρέφοντας το βλέμμα μας στο μέλλον και στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Αποκλεισμός των μεταλλαγμένων από τις βιολογικές καλλιέργειες

Με δεδομένη τη θέση μας κατά των μεταλλαγμένων, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες στις 22 Μαΐου ζητήσαμε η οποιαδήποτε λήψη μέτρων για τη συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων, συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών, να διασφαλίζει πλήρως τις συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες και να προσφέρει ασφαλή ποιοτικά προϊόντα στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ζητήσαμε επίσης να θεσπιστούν μηδενικά όρια παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στους σπόρους που θα χρησιμοποιηθούν για τις βιολογικές καλλιέργειες και να μελετηθούν τόσο οι οικονομικές – κοινωνικές και περιβαλλοντικές πλευρές όσο και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που μπορούν να προκληθούν από τη συνύπαρξη με βάση τα πιο πρόσφατα και έγκυρα επιστημονικά δεδομένα.

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, για τη βιολογική γεωργία προτείναμε στο συμβούλιο την αναμόρφωση των κανόνων που διέπουν τον τομέα, ώστε να αποφευχθεί η παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα βιολογικά προϊόντα, να προστατευθεί η ευρωπαϊκή βιολογική παραγωγή από εισαγωγές αμφίβολης ποιότητας βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες και να διασφαλισθεί η ποιότητα και ο χαρακτήρας των προϊόντων αυτών. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις (κλίμα, μορφή γεωργίας κ.λπ.) ώστε να γίνει πρωτοπόρος σε θέματα βιολογικής γεωργίας. Ηδη το ποσοστό των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων ανέρχεται σήμερα στο 2,6% του συνόλου της καλλιεργούμενης γης (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι βοσκότοποι) συγκρινόμενο με το 1% το 2004 και με προοπτική σημαντικής αύξησης τα επόμενα χρόνια. Θεωρούμε βέβαιο πως θα καλύψουμε απόλυτα την εξαγγελία μας για επέκταση των βιοκαλλιεργειών στο 3% ώς το 2010.