ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαίος συντελεστής φορολόγησης για ομόλογα και καταθέσεις

Η απλούστευση των διαδικασιών φορολόγησης αλλά και η επιβολή ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης για ομόλογα και καταθέσεις, είναι οι δύο βασικές αλλαγές που επιφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στα αμοιβαία κεφάλαια.

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι το νέο νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν προβλέπει αρκετά μέτρα που θα καταστήσουν ελκυστικότερο τον θεσμό των αμοιβαίων κεφαλαίων και των εταιρειών επενδύσεων. Η μεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται στο άρθρο που επιβάλλει φορολόγηση στους ημεδαπούς τραπεζικούς οργανισμούς που διαθέτουν θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό και οι οποίες εκδίδουν ομολογιακά δάνεια με εγγύηση του μητρικού τραπεζικού ιδρύματος στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα, τα ομόλογα αυτά ήταν αφορολόγητα, τώρα πλέον επιβαρύνονται με 10%, δηλαδή όπως του ελληνικού Δημοσίου. Αντιστοίχως, τα Α/Κ που έχουν επενδύσει σε τέτοια δάνεια και μέχρι τώρα απολάμβαναν φολορολογικές απαλλαγές, πλέον θα φορολογούνται με 10%. Στελέχη της αγοράς, εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ομίλων έναντι των ξένων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν σημαντικά μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις. Σημειώνεται ότι αρκετοί

χρηματοοικονομικοί όμιλοι εξέταζαν τη δημιουργία θυγατρικών στο εξωτερικό, μέσω των οποίων να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα.

Στο εξής θα επιβάλλεται ένας και μόνο φόρος επί του ενεργητικού, ο οποίος θα υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος Επιτοκίου Παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανομένου ανάλογα με την αναμενόμενη απόδοση κάθε κατηγορίας αμοιβαίου κεφαλαίου και του είδους των επενδυτικών εταιρειών.