ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Παραγραφή στα 10 χρόνια

Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιμηκύνει τα όρια της φορολογικής «μνήμης» της εφορίας σε δέκα έτη από πέντε που είναι σήμερα, οπότε και παραγράφονταν οι διαχειριστικές περίοδοι των φορολογουμένων. Στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία οι ελεγκτές θα μπορούν να διενεργούν από το νέο έτος αναδρομικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις πέραν της πενταετίας. Αν και η φοροδιαφυγή τα τελευταία χρόνια αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, η ανωτέρω διάταξη δημιουργεί πρόβλημα στις επιχειρήσεις εξαιτίας των συνεχών και συχνών αλλαγών στη φορολογία και ιδιαίτερα στη διαδικασία των ελέγχων.

Φύλλα ελέγχου

Στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «Αυξάνεται από πέντε σε δέκα έτη το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλα ελέγχου που αφορούν δηλώσεις για τις οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί αρχικό φύλλο ελέγχου και οι οποίες από συμπληρωματικά στοιχεία ή απ’ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύονται ανακριβείς».

Επίσης, στη δεκαετή παραγραφή υπόκειται το δικαίωμα του Δημοσίου για ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής, όταν υποβλήθηκε μεν δήλωση, πλην όμως σ’ αυτήν ο φορολογούμενος παρέλειψε να δηλώσει ολικά ή μερικά το εισόδημα ορισμένης κατηγορίας. Η διάταξη αυτή, όπως τονίζεται στο σχέδιο νόμου, επιβάλλεται ώστε και αποτρεπτικά να λειτουργήσει για την αντιμετώπιση των μορφών αυτών φοροδιαφυγής, αλλά και να δοθεί η ευχέρεια στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές καταλογισμού του φόρου για αδήλωτα εισοδήματα που περιέρχονται σε γνώση τους εντός της δεκαετίας.

Οι διατάξεις που προέβλεπαν τακτικό έλεγχο των επιχειρήσεων και όλων των φορολογούμενων στις τρεις πιο πρόσφατες ανέλεγκτες χρήσεις και εφόσον συνέτρεχαν ιδιαίτεροι λόγοι επεκτείνονταν στις πέντε τελευταίες χρήσεις (για τις οποίες δεν έχει επέλθει η παραγραφή) καταργούνται.

Οσον αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες που περαιώνουν τις χρήσεις τους με αυτοέλεγχο, θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά το 2007 για τα εισοδήματα που δήλωσαν το 2006. Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνεται προκειμένου να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις καθόσον οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκρύπτουν φορολογητέα έσοδα ή να εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες προκειμένου να προσαρμόζουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα στα επιθυμητά γι’ αυτές επίπεδα.

Συμμετοχή δικαστών

Στο ίδιο άρθρο του σχεδίου νόμου προβλέπεται η τοποθέτηση δικαστών, αντί εφοριακών, σε κρίσιμες επιτροπές του υπουργείου Οικονομικών που εξετάζουν φορολογικές διαφορές επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

Στη διάταξη αναφέρεται ότι: «Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που η διοικητική επίλυση της διαφοράς διενεργείται από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα ή τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, στην επιτροπή συμμετέχει αντί των προϊσταμένων αυτών, ένας πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως πάρεδρος αυτής. Στην ως άνω επιτροπή συμμετέχει ως εισηγητής ο επόπτης ελέγχου της εξεταζόμενης υπόθεσης».

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προτεινόμενες διατάξεις για τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου, κυρίως για όσους αδυνατούν να καταβάλουν τα χρέη τους. Συγκεκριμένα προτείνεται ο περιορισμός του χρέους προς το Δημόσιο για οφειλέτες που παρουσιάζουν μερική φοροδοτική ικανότητα. Ο περιορισμός του χρέους επιτρέπεται μόνο με τη μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Επίσης, προτείνεται η μη επιβολή κατάσχεσης μισθών ή συντάξεων για φορολογούμενους με μηνιαία εισοδήματα έως 600 ευρώ. Εάν ο μισθός ή η σύνταξη υπερβαίνει τα 600 ευρώ μηνιαίως, επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του 25% αυτών, όμως σε κάθε περίπτωση το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600 ευρώ.