ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες ρυθμίσεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων

Τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες εμπορικών κέντρων, των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί από 1.1.2006 και μεταγενέστερα, να συνάπτουν συμβόλαια με ΦΠΑ για τα μισθώματα που λαμβάνουν, παρέχει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Με το μέτρο αυτό προσφέρεται στους ιδιοκτήτες των εμπορικών κέντρων η δυνατότητα να εκπέσουν το ΦΠΑ (εισροών, εκροών) από τα μισθώματα που λαμβάνουν.

Επίσης με άλλη διάταξη του σχεδίου νόμου απαλλάσσεται από ΦΠΑ η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου εφόσον συνίσταται υπέρ ακινήτου που παραδίδεται σε δικαιούχο απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

Παράλληλα, θα εκπίπτει ποσοστό 40% των εισοδημάτων που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων (από 15% που είναι σήμερα) για έξοδα επισκευής και συντήρησης, ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής που παρατηρείται στις επισκευές και συντηρήσεις ακινήτων. Επίσης, μειώνεται από το 19% στο 9% ο συντελεστής ΦΠΑ, για ανακαίνιση και επισκευή παλαιών (μη νεόδμητων) ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών που αποτελούν σημαντικό μέρος της αξίας της παροχής. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ θα αυξήσει τη ζήτηση των εν λόγω υπηρεσιών. Από το νέο έτος μειώνονται κατά 50% τα τέλη χαρτοσήμου που προέρχονται από εκμίσθωση κατοικιών. Με την εφαρμογή του μέτρου θα ωφεληθούν περίπου 700.000 ενοικιαστές. Το 2008 τα τέλη χαρτοσήμου καταργούνται. Τέλος, στις περιπτώσεις υποβολής φόρου κληρονομιών και δωρεών, για την επιβολή των αναλογούντων φόρων θα λαμβάνονται υπόψη οι φορολογικές κλίμακες και αξίες του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και όχι του χρόνου υποβολής της δήλωσης.