ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «πράσινος» οδηγός για τις ηλεκτρικές συσκευές

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών εκτός από χρέος των πολιτών προς το περιβάλλον, αποτελεί και νομική δέσμευση με τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών», η πληροφόρηση και κατ’ επέκταση η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι περιορισμένη.

Η «Ανακύκλωση Συσκευών», είναι η μοναδική που λειτουργεί στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτόν, δημιουργήθηκε από τους εισαγωγείς και κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών και αποτελεί μη κερδοσκοπική επιχείρηση. Είναι μία δημόσια υπηρεσία που έχει παραχωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση στους παραγωγούς.

Πληροφορίες, όπως τι είναι η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, τι προβλέπει η νομοθεσία, αλλά και πώς μπορεί ο καταναλωτής να ανακυκλώσει τα παλαιά ηλεκτρικά είδη, αν επιβαρύνεται με κάποιο κόστος ή αν απολαμβάνει χρηματικό όφελος, σε ποιους φορείς μπορεί να απευθύνεται και ποιοι δήμοι είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο ανάπτυξης της ανακύκλωσης επιχειρεί να καταγράψει στο σημερινό φάκελο η «Κ».

Η Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) ή ανακύκλωση είναι οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης (ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας) των ΑΗΗΕ ή/και των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων), ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα, να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

Πρόκειται για μία σοβαρή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, που περιορίζει την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μειώνοντας έτσι και τις ποσότητες επικίνδυνων ουσιών που εμπεριέχονται στις συσκευές αυτές. Επιπλέον, μέσω της ανακύκλωσης επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, οι οποίες επαναχρησιμοποιούνται καθώς μεταπωλούνται σε επιχειρήσεις. Από την αρχή της λειτουργίας της ανακύκλωσης (1-7-2004) έως σήμερα έχουν καταγραφεί εισφορές που ανέρχονται συνολικά στα 30 εκατ. ευρώ.

Ο υπεύθυνος φορέας

Η εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών» αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι οι στόχοι αυτοί καθορίζουν ότι μέχρι το τέλος του 2006 θα πρέπει να ανακυκλωθούν 44.000 τόνοι που ισοδυναμούν σε 4 κιλά περίπου ανά κάτοικο. Μέχρι σήμερα, έχουν ανακυκλωθεί μόλις 12.000 τόνοι.

Η συμμετοχή στην «Ανακύκλωση Συσκευών» εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ, που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004.