ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης

Ο νόμος έχει καθορίσει μία συγκεκριμένη εισφορά ανακύκλωσης που είναι διαφορετική για κάθε συσκευή και ο υπολογισμός της προκύπτει από το συνολικό κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και βασίζεται στις εξής παραμέτρους:

– Βιωσιμότητα του συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης,

– Το Κόστος Διαχείρισης θα πρέπει να καλύπτεται από τις χρηματικές εισφορές των συμμετεχόντων παραγωγών

– Μη επίδραση στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών προϊόντων

– Ποσότητες διακίνησης ανά κατηγορία προϊόντων

– Δυσκολία Συλλογής.

– Δυσκολία Επεξεργασίας.

– Δαπάνη απομάκρυνσης επικίνδυνων υλικών

– Ποσότητες επιμέρους προϊόντων που πρόκειται να διακινηθούν και να επεξεργασθούν.

– Αξία Πώλησης υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία

Την εισφορά ανακύκλωσης είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι υπόχρεοι, δηλαδή οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το ποσό αυτό αναγράφεται ξεχωριστά στα τιμολόγια πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των προϊόντων, εκτός από τα τιμολόγια που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες -επιτηδευματίες. Στα τιμολόγια ή/και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή η χρηματική εισφορά συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος και τιμολογείται ενιαία.

Το κόστος της Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ συμπεριλαμβάνει τα εξής επιμέρους: κόστος Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης των ΑΗΗΕ, κόστος Μεταφοράς των ΑΗΗΕ στις Μονάδες Επεξεργασίας, κόστος Επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, κόστος Ευαισθητοποίησης-Ενημέρωσης Κοινού, Διοικητικό κόστος Συστήματος.