ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα ενοίκια για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Μικρότερο ενοίκιο θα πληρώνουν οι τουριστικές επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα από το ελληνικό Δημόσιο. Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπεται, ότι οι μισθώσεις που έληξαν ή που λήγουν οποτεδήποτε μπορούν να παρατείνονται μέχρι 12 έτη από τη λήξη τους με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον μισθωτή. Το ετήσιο μίσθωμα δεν θα είναι κατώτερο από το 6% (αντί 10% που ισχύει σήμερα) της ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό. Οσες μισθώσεις καταρτίστηκαν με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μεγαλύτερο του 10% της αντικειμενικής αξίας μπορούν να τροποποιηθούν, σε χαμηλότερο μίσθωμα όχι όμως μικρότερο του 6% της αντικειμενικής αξίας ή εμπορικής αξίας του μισθίου. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προώθησε στη Βουλή την ανωτέρω τροπολογία εξαιτίας των στρεβλώσεων που παρατηρούνται κυρίως στις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.