ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Οι 17 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Του Παναγιωτη Ραλλη / Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Tax Manager της Grant Τhornton

Οι αλλαγές που επιφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι οι εξής:

1. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού:

– Της κλίμακας από 1/1/2007 για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 11.000 ευρώ σε 12.000 ευρώ.

– Της κλίμακας από 1/1/2007 για τους μη μισθωτούς (ελευθέρους επαγγελματίες, εμπόρους, αγρότες, εισοδηματίες κ.λπ.) από 9.500 σε 10.500 ευρώ.

– Διεύρυνση του κλιμακίου εφαρμογής του κεντρικού φορολογικού συντελεστή 30% μέχρι ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ (έναντι 23.000 που ισχύει σήμερα) και περαιτέρω σταδιακή μείωση αυτού σε ποσοστό 29% για το έτος 2007, σε 27% για το έτος 2008 και σε 25% για το έτος 2009.

– Σταδιακή μείωση του συντελεστή 40%, για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ, σε 39%, 37% και 35% για τα έτη 2007, 2008 και 2009 αντίστοιχα.

– Διατήρηση του συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ.

2. Φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών οι φορολογούμενοι των οποίων το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του συνολικού τους εισοδήματος.

3. Ο φορολογούμενος θα δικαιούται τη μείωση του φόρου για τα τέκνα λόγω κατοικίας ή εργασίας σε παραμεθόρια περιοχή και όταν τις προϋποθέσεις δεν έχει αυτός, αλλά η σύζυγός του.

4. Μείωση από το 2007 του αναλογικού συντελεστή του φόρου στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού σε ποσοστό 3% από 6% και σε ποσοστό 1% από 3% που ισχύει σήμερα, αντίστοιχα.

5. Αναπροσαρμόζεται το ποσό καταβολής το οποίο πρέπει να καταβληθεί τον μεθεπόμενο μήνα από αυτόν της βεβαίωσής του με βάση την αρχική δήλωση, από 90 ευρώ σε 250 ευρώ και για τους δύο συζύγους αθροιστικά.

6. Καταργείται:

– Η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση.

– Η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει με βάση την τροποποιητική δήλωση, συνεπακόλουθο της μείωσης με βάση την αρχική δήλωση. Αντίθετα, διατηρείται η έκπτωση 1,5% στο ποσό της οφειλής, όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.

7. Αυξάνεται το ποσό της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά που ισχύει για ορισμένες κατηγορίες αναπήρων, από 1.900 ευρώ σε 2.400 ευρώ.

8. Επεκτείνεται η έκπτωση από το εισόδημα του φορολογουμένου ποσοστού 20% της δαπάνης εγκατάστασης φυσικού αερίου και στις ακόλουθες δαπάνες:

– Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης.

– Την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας.

– Την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης-θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών.

– Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτίρια. Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα 700 ευρώ.

9. Θα αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογουμένου και η δαπάνη αγοράς μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, τα οποία συνδέονται έμμεσα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής μέσω εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου.

10. Επεκτείνεται η απαλλαγή του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίου από την επιβολή συμπληρωματικού φόρου που ήδη ισχύει για τις βιομηχανίες και στις βιοτεχνίες, με σκοπό την υποβοήθηση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων και την ίση αντιμετώπισή τους με τις βιομηχανικές.

11. Μειώνονται οι συντελεστές αποσβέσεων των ακινήτων από 10% σε 5% για κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κ.λπ. και από 5% σε 3% για καταστήματα, γραφεία κ.λπ.

12. Αυξάνεται σε 40% το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών με δικαιολογητικά (ασφάλιστρα, έξοδα επισκευής και συντήρησης, δικαστικές δαπάνες και αμοιβή δικηγόρων για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος) για όλες γενικά τις οικοδομές, ανεξάρτητα από τη χρήση τους, από 15% που ίσχυε μέχρι τώρα για κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κ.λπ. και από 5% για καταστήματα, γραφεία κ.λπ.

13. Καταργείται η ειδική έκπτωση που ανερχόταν σε ποσοστό 30%, για τη διενέργεια δαπανών με δικαιολογητικά στις διατηρητέες οικοδομές, που ίσχυε μέχρι τώρα, γιατί αυτό υπερκαλύπτεται με το πιο πάνω ποσοστό 40%, που ισχύει γενικά σε όλες τις οικοδομές.

14. Μειώνεται από 5% σε 3% συνολικά (για αποσβέσεις και δαπάνες με δικαιολογητικά) το ποσοστό έκπτωσης στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής με δαπάνες του μισθωτή, σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, καθώς και σε βελτιώσεις και επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε οικοδομή της οποίας την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής.

15. Καταργείται η έκπτωση 5% συνολικά που προβλεπόταν για την εκμίσθωση γηπέδων, στο εισόδημα που προκύπτει από τη διαφορά μισθώματος και υπομισθώματος, καθώς και στο αντάλλαγμα για παραχώρηση χώρου τοποθέτησης φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων, διότι στις περιπτώσεις των εισοδημάτων αυτών δεν συντρέχει λόγος έκπτωσης δαπανών.

16. Καταργείται η απαλλαγή του φόρου εισοδήματος που ίσχυε για την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης των σεισμοπλήκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

17. Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα ακινήτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά. Για τα μισθώματα κατοικιών που θα αποκτηθούν στο ημερολογιακό έτος 2007 το τέλος χαρτοσήμου περιορίζεται στο 1,50% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ήτοι στο 1,8%.

Αναλυτικότερα στο www.kathimerini.gr