ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδοτήσεις έως 60% για νέες επενδύσεις

Ενισχύσεις μέχρι 60% προβλέπει ο νέος αναπυξιακός νόμος που κατατίθεται, εκτός απροόπτου, σήμερα στην Βουλή. Θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007 και η κυβέρνηση προσδοκά ότι θα αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Εισάγει μια νέα επιδότηση για νεοϊδρυόμενες μικρές επιχειρήσεις, που συνίσταται στην χορήγηση ποσού ύψους 1 ή 2 εκ. ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με την ίδρυση των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να ισχύει για 5 χρόνια, ενώ το προαναφερόμενο ποσό είναι αυξημένο κατά 5% για επιχειρήσεις που δημιουργούνται στα μικρά νησιά.

Με βάση τον νέο νόμο προβλέπεται ενίσχυση έως 60% για τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας που έχουν το σχετικά χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (κάτω από 60% της Ε.Ε.-25). Ποσοστό ενίσχυσης έως 60% προβλέπεται και για τις περιφέρειες της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2007 – 2010, το οποίο στην τριετία 2011 – 2013 μειώνεται σε 50%. Για τις δύο αυτές περιφέρειες, που λόγω αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από το 70% της Ε.Ε.-25 θα έπρεπε να έχουν μέγιστο συντελεστή 50%, ο χάρτης δίνει τη δυνατότητα σταδιακής προσαρμογής.

Για τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους κυμαίνεται από 62,9% έως 72,2%, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για όλη τη περίοδο 2007 – 2013.

Για τις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οποίων έχει υπερβεί το 75% της Ε.Ε.-25 αλλά είναι μικρότερο από το 75% της Ε.Ε.-15, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης φθάνει το 50% για την περίοδο 2007 – 2010 και θα μειωθεί στο 40% την τριετία 2011 – 2013, εκτός αν διαπιστωθεί, το 2010, ότι το ΑΕΠ τους έχει μειωθεί κάτω του 75% της Ε.Ε.-25.

Τέλος, για τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και του Νότιου Αιγαίου, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ που υπερβαίνει το 75% της Ε.Ε.-15, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% έως το 2010 και 35% από το 2011 έως το 2013, εκτός από τους νομούς Φωκίδας και Ευρυτανίας που για τη δεύτερη περίοδο διαμορφώνεται στο 40%, λόγω της γειτνίασης των νομών αυτών με περιφέρεια που έχει υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης.