ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Οι αλλαγές που ισχύουν στη φορολόγηση εισοδήματος των νομικών προσώπων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» οι γενικές αλλαγές που αφορούν τη φορολόγηση των νομικών προσώπων είναι οι ακόλουθες:

– Καταργείται η απαλλαγή από τη φορολογία για τόκους που προκύπτουν από την 1.1.2007 και έπειτα από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του N. 1667/1986 στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τόκους που προέρχονται από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος και φορολογούνται πλέον με τις γενικές διατάξεις.

– Επεκτείνεται και στις χρηματιστηριακές εταιρείες η δυνατότητα σχηματισμού πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, υπολογιζόμενης επί της προμήθειας που αναγράφεται στα πινακίδια, που εκδίδουν προς επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ιδιώτες.

– Προστίθεται διάταξη στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία δεν εκπίπτει από το εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία οποιαδήποτε αμοιβή σε χρήμα ή σε είδος, όταν η παροχή ή λήψη αυτής επισείει ποινικές ευθύνες ακόμα και στις περιπτώσεις που οι καταβολές αυτών γίνονται στο εξωτερικό.

– Ανατίθεται ο έλεγχος των δαπανών για δικαιώματα ή αποζημιώσεις και των εξόδων για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση, που καταβάλλουν ημεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές (θυγατρικές σε μητρικές ή σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο) που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 στις επιτροπές που λειτουργούν στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, όπως ισχύει και για τις ίδιες δαπάνες των χρήσεων 2001 – 2004.

– Διατηρείται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στα επόμενα έτη, εφόσον η ζημία έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωσή της και με τις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών, όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα.

– Προστίθεται διάταξη στον ΚΦΕ με την οποία εταιρείες που προβαίνουν σε μείωση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου τους, με σκοπό τη μερική κάλυψη ζημιών, δεν μπορούν να μεταφέρουν για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια το ποσό της ζημίας που αποσβέσθηκε με μείωση του μετοχικού τους κεφαλαίου από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2006 και μετά.

– Η ωφέλεια που προκύπτει στην επιχείρηση από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους της πρώτης προς τη δεύτερη, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας, χαρακτηρίζεται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2006 και μετά ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν αποτελεί αντικείμενο της φορολογίας δωρεών.

– Καταργείται το δικαίωμα μεταφοράς, για φορολογικούς σκοπούς, της ζημίας που έχει η μετασχηματιζόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 ή του Ν. 2515/1997, επιχείρηση κατά το χρόνο μετασχηματισμού, για συμψηφισμό με κέρδη της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρείας για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθούν από τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και για τους μετασχηματισμούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγματοποίησής τους και θα ολοκληρωθεί μετά τον ως άνω χρόνο δημοσίευσης.

– Κατά την εισφορά από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, ως κλάδος ή τμήμα επιχείρησης λογίζεται πλέον και το σύνολο ή τμήμα του λογαριασμού συμμετοχών της εισφέρουσας επιχείρησης.

– Τα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, με εξαίρεση τις ημεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες, από την πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, παύουν να χαρακτηρίζονται ως αυτοτελώς φορολογούμενα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, συμψηφιζομένου του φόρου 5% που έχει ήδη καταβληθεί.

– Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 και το θέμα της αναπροσαρμογής της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων των τραπεζικών, ασφαλιστικών και εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανωνύμων εταιρειών και των θυγατρικών αυτών κατά 95% ρυθμίζεται πλέον εξαντλητικά από τις διατάξεις του Ν. 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις».