ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες συστάσεις από Ε.Ε. για το ασφαλιστικό και τον δημόσιο τομέα

Την ένδειξη «πρόοδος περιορισμένη» φέρει η έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μέχρι τούδε εφαρμογή του «εθνικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης» στη χώρα, με την επισήμανση ότι για να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση απαιτείται, μεταξύ πολλών άλλων, «σαφές χρονοδιάγραμμα» μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος, εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και φυσικά συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση, η οποία δόθηκε αργά χθες στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες, σημειώνεται πως στο τελευταίο δωδεκάμηνο «η Ελλάδα έκανε σχετικά σημαντικά βήματα στον μακροοικονομικό τομέα», με άλλα λόγια στο δημοσιονομικό μέτωπο, ενώ διαπιστώνει και «ενθαρρυντικά στοιχεία προόδου» σε ό,τι αφορά τη «βελτίωση στην κατανομή των δημοσίων πόρων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την έρευνα, την πληροφορική και την εκπαίδευση και κατάρτιση». Ομως, «η πρόοδος όσον αφορά τις μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής», ενώ διαπιστώνει «περιορισμένη πολιτική ανταπόκριση» στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλα τα κράτη-μέλη στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου για την τόνωση της απασχόλησης, ιδίως ορισμένων «προβληματικών» ομάδων, όπως όσοι δεν έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατόπιν όλων αυτών των επισημάνσεων, οι Βρυξέλλες προχωρούν και σε συστάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων μάλλον ουδένα θα ξενίσουν: η χώρα, τονίζει η Επιτροπή, οφείλει «να συνεχίσει τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη μείωση του χρέους και να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος με σκοπό τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών». Ταυτόχρονα δε, θα πρέπει «να εκσυγχρονίσει τη δημόσια διοίκησή της, δημιουργώντας κατάλληλο κανονιστικό, ελεγκτικό και εκτελεστικό πλαίσιο, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων».

Ομως αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου καθώς η κυβέρνηση οφείλει επίσης να «εκσυγχρονίσει την προστασία της απασχόλησης, να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και να ενισχύσει τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με στόχο την προώθηση της λεγόμενης «ευελισφάλειας» ή ευελιξίας με ασφάλεια, στην αγορά εργασίας και τη μετατροπή της «μαύρης» εργασίας σε νόμιμη (άρα και φορολογούμενη).

Πέραν αυτών, απαιτείται αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης διά βίου κατάρτισης, εκ παραλλήλου με βελτίωση της «ποιότητας» της εκπαίδευσης και της διασύνδεσής της με την αγορά εργασίας.

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι «κατά την άποψή της», η Ελλάδα «πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή» στους τομείς της έρευνας, της ενσωμάτωσης των οδηγιών περί εσωτερικής αγοράς στην εθνική νομοθεσία, την «εξασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη των μεταρρυθμιστικών πολιτικών της Ελλάδας» και, φυσικά, τη «χάραξη μιας συνεπούς ενεργητικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού» και ό,τι συνεπάγεται αυτή για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας.