ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυρώσεις σε τράπεζες για ελλιπή διαφάνεια

Κυρώσεις στα πιστωτικά ιδρύματα για αδιαφάνεια στις συναλλαγές και για παραβάσεις στις διαδικασίες που αφορούν την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες επέβαλε η ΤτΕ. Συγκεκριμένα, επέβαλε τις παρακάτω ποινές:α) Σε 13 πιστωτικά ιδρύματα άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 14.133.334 ευρώ για παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών. Οι παραβάσεις αφορούν:

– Παροχή όχι πλήρους ή έγκαιρης ενημέρωσης στους συναλλασσομένους.

– Μη σαφή προσδιορισμό του ύψους και του τρόπου μεταβολής του κυμαινομένου επιτοκίου.

– Είσπραξη αναλογικής προμήθειας κατά τη χορήγηση δανείων ή πιστώσεων.

– Παράλειψη επίδειξης της δέουσας επιμέλειας κατά τις συναλλαγές των πιστωτικών ιδρυμάτων με τους πελάτες τους.

– Καθυστερημένη χορήγηση στοιχείων και παραστατικών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε οφειλέτες.

β) Σε 13 πιστωτικά ιδρύματα άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 11.546.667 ευρώ για παράβαση των προβλεπόμενων διαδικασιών που αφορούν την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αλλά και την παράλειψη υιοθέτησης επαρκών διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. γ) Σε 6 περιπτώσεις, η ΤτΕ δεν επέβαλε κυρώσεις καθόσον τα πιστωτικά ιδρύματα, τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης, ικανοποίησαν τα αιτήματα των συναλλασσομένων.