ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρότερες αυξήσεις το 2007 στις αποδοχές στελεχών

Σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα έναντι του 2006 αναμένεται ότι θα κινηθούν οι αυξήσεις των αποδοχών των στελεχών επιχειρήσεων το 2007, σύμφωνα με την ετήσια Ερευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG. Ειδικότερα, ο μέσος όρος των αυξήσεων το 2006 διαμορφώθηκε σε 5,7%, ενώ για το 2007 εκτιμάται σε 5,4%.

Στην έρευνα της KPMG συμμετείχαν 309 εταιρείες και περιλαμβάνονται στοιχεία για 46.996 κατόχους θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις του δείγματος (ή ποσοστό 49%) εκδήλωσαν την πρόθεση να προβούν σε αύξηση προσωπικού μέσα στο έτος που διανύουμε. Να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό το 2005 είχε διαμορφωθεί σε 40%, από 42% το 2004 και 50% το 2003. Το στοιχείο αυτό συνηγορεί ενδεχομένως σε μια βελτίωση της κατάστασης για τις επιχειρήσεις, που συνεπάγεται παράλληλα την τόνωση της απασχόλησης για το 2007.

Νέες θέσεις

Πάντως, οι νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν ή πρόκειται να δημιουργηθούν μέσα στο 2006 υπολογίζονται σε 2.816, ποσό που είναι συγκριτικά κατώτερο του αντίστοιχου του 2005, όταν είχαν δημιουργηθεί 3.097 νέες θέσεις, σε δείγμα 306 εταιρειών. Παράλληλα, ποσοστό 23% των συμμετεχουσών εταιρειών στην έρευνα της KPMG δήλωσε ότι προχώρησε σε μειώσεις προσωπικού μέσα στο 2005, ποσοστό ελαφρά αυξημένο συγκριτικά με το 2004, οπότε είχε διαμορφωθεί σε 20% αλλά και το 2003, που αντιστοιχούσε σε 19%.

Οσον αφορά στις ετήσιες αποδοχές των διευθυντικών στελεχών, η έρευνα της KPMG διαπιστώνει ότι το 2005 αυτές κυμάνθηκαν μεταξύ 103.520 ευρώ και 240.185 ευρώ, στην περίπτωση του οικονομικού & διοικητικού διευθυντή, με το 93% των περιπτώσεων να περιλαμβάνει εταιρικό αυτοκίνητο. Κατ’ ανολογία, οι ετήσιες αποδοχές για τον εμπορικό διευθυντή κυμαίνονται μεταξύ 74.893 ευρώ και 211.580 ευρώ, με το 91% των περιπτώσεων να περιλαμβάνει εταιρικό αυτοκίνητο, ενώ μεταξύ 90.189 και 195.977 ευρώ κυμαίνονται οι ετήσιες αποδοχές για τον διευθυντή Marketing, με το 97% των περιπτώσεων να περιλαμβάνει εταιρικό αυτοκίνητο. Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω διευθυντές είναι στελέχη με πανεπιστημιακές σπουδές, συχνά σε μεταπτυχιακό επίπεδο, 10-20 χρόνια πολύ καλή εμπειρία και με 2-7 managers/προϊσταμένους ως άμεσα υφισταμένους και με σχετικά μεγάλο αριθμό έμμεσα υφισταμένων.