ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» και στο Δημόσιο

Η απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, ο περιορισμός της χορήγησής τους σε πολλές υπηρεσίες και οργανισμούς, οι οποίοι πλέον θα αναζητούν αυτεπάγγελτα τα σχετικά δικαιολογητικά και η δημιουργία νέας βάσης δεδομένων, αντίστοιχης του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για τους οφειλέτες του Δημοσίου και των Ταμείων, προτείνονται σε έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης. Κατά την έκθεση κρίνεται μεν απαραίτητη η συνέχιση του ελέγχου σε όλα τα στάδια προκειμένου να παταχθεί η διογκούμενη εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή, αλλά καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που μέχρι σήμερα ενθάρρυναν τέτοιου είδους φαινόμενα αδιαφάνειας. Με τη δημιουργία της νέας «μαύρης λίστας» οφειλετών ανάλογης με εκείνης του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, δυσχεραίνεται η πρόσβαση σε άμεσο τραπεζικό δανεισμό και σε κοινοτικά προγράμματα όσων έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες.

Διαπιστώνεται ακόμη από την έκθεση, ότι μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, όπως το, ΤΕΒΕ, το ΤΣΑ, το Ταμείο Νομικών, το ΤΣΑΥ (Υγειονομικού) και το Ταμείο Εμπόρων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μηχανογράφησης, γεγονός που ενθαρρύνει τα φαινόμενα αδιαφάνειας. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής προτείνονται οι ακόλουθες μεταβολές στην έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας:

– Η υπεύθυνη δήλωση περί μη απασχόλησης προσωπικού, που υποβάλλεται στους ασφαλιστικούς φορείς από τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας προκειμένου αυτή να κατατεθεί στους φορείς που τη ζητούν, θα υποβάλλεται πλέον απευθείας στον φορέα που τη ζητεί.

– Επιμηκύνεται η χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής ενημερότητας τόσο κατά ασφαλιστικό φορέα όσο και κατά περίπτωση χορήγησης.

– Καταργείται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών προς τα μέλη του.

– Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας στις περιπτώσεις συμμετοχής σε δημόσια έργα.

– Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας να χορηγείται, για μία φορά, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ρύθμιση εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών, σε όσους οφείλουν μέχρι 2.000 ευρώ.

– Δημιουργείται ενιαία βάση δεδομένων αντίστοιχη του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για τους εργοδότες οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι φορείς του Δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Ιδιαίτερη αναφορά δίδεται στο ΙΚΑ που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ο αριθμός των ενεργών ασφαλισμένων ανέρχεται σε 1.852.000, ο αριθμός των ανασφάλιστων υπολογίζεται σε 500.000 και το ύψος της ετήσιας εισφοροδιαφυγής στο 1,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Ταμείου ο χρόνος ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας κυμαίνεται από ένα μήνα μέχρι ένα έτος, με κυριότερο κριτήριο τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού από τον εργοδότη ή από το εάν ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει τη βεβαίωση μέσω fax. «Οσο περισσότερο προσωπικό απασχολεί ο υπόχρεος εργοδότης, τόσο μειώνεται ο χρόνος ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας» αναφέρει χαρακτηριστικά το ΙΚΑ.