ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχύτερα οι επενδύσεις για «πράσινη» ενέργεια

Την απόφαση για το νέο Κανονισμό έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) υπέγραψε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας.

Με το νέο Κανονισμό καθορίζεται και οργανώνεται με λεπτομέρεια, μεταξύ άλλων, η διαδικασία υποβολής αίτησης για προσφορά σύνδεσης σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, οι όροι και η διαδικασία τροποποίησης των εν λόγω αδειών, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις των Αδειούχων.

Νέες ρυθμίσεις

Με τις νέες ρυθμίσεις του Κανονισμού εισάγεται νέο καθεστώς αδειοδοτικής διαδικασίας για τα έργα ΑΠΕ και ειδικότερα:

1. Η διαδικασία διατύπωσης προσφοράς σύνδεσης προηγείται της κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης. Μετά τη διατύπωση της προσφοράς σύνδεσης ο κάτοχος της Αδειας Παραγωγής αποτυπώνει σε τοπογραφικό διάγραμμα τον προτεινόμενο από τον αρμόδιο Διαχειριστή τρόπο σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο και στον οποίο το υποβάλλει για θεώρηση. Σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται μέσω νέου υποσταθμού μέσης προς υψηλή τάση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον αρμόδιο Διαχειριστή βεβαίωση καταλληλότητας του γηπέδου εγκατάστασης του υποσταθμού, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Κυρίου του Συστήματος και Δικτύου. Ο Διαχειριστής θεωρεί τα τοπογραφικά διαγράμματα ως προς τη συμβατότητά τους με το περιεχόμενο της προσφοράς σύνδεσης.

2. Προβλέπεται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια αρχή, φακέλου για την έκδοση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ), και για την έγκριση επέμβασης, όπου απαιτείται, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών (συμπεριλαμβανομένης της άδειας παραγωγής και της προσφοράς σύνδεσης). Η αδειοδοτούσα αρχή μετά τη διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου για την ταύτιση των στοιχείων με αυτά της άδειας παραγωγής διαβιβάζει τα στοιχεία στην αρμόδια, για την έκδοση της ΕΠΟ και μετά την έκδοση αυτής υποβάλλεται αίτηση για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.

3. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, υποβάλλεται, από τον ενδιαφερόμενο, σχετικός φάκελος στην αρχή η οποία εξέδωσε την άδεια εγκατάστασης.

4. Εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με σκοπό τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης, την έκδοση απόφασης παραχώρησης δασικής έκτασης ή την έκδοση άδειας λειτουργίας, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3468/2006 και έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποφάσεις, καταλαμβάνονται από σχετικές ρυθμίσεις.

5. Η διατύπωση προσφοράς σύνδεσης διενεργείται μετά τη λήψη θετικής γνωμοδότησης επί της ΠΠΕΑ, έτσι ώστε να μη δεσμεύεται ισχύς στο Σύστημα για έργα τα οποία δεν έχουν κατάλληλο περιβαλλοντικό σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίσουν την ΠΠΕΑ.