ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες προσφορές για την ενίσχυση των πυροπαθών

Η Edison SpA, συμμετέχοντας στη μεγάλη εθνική και διεθνή εκστρατεία για την αντιμετώπιση των πολλαπλών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα, προέβη στη διάθεση 200.000 ευρώ στο Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, με την κατάθεση του σχετικού ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης. Η Edison, μέσω της θυγατρικής Edison Ελλάς, είναι από χρόνια παρούσα στην Ελλάδα.