Οι τράπεζες αναγνώρισαν για το 2008 ζημίες συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Οι τράπεζες αναγνώρισαν για το 2008 ζημίες συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ

1' 37" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Για το 2008 οι τράπεζες αναγνώρισαν συνολικά ζημίες 1.494 εκατ. ευρώ (σύνολο αποτελεσμάτων χρήσης και ζημίες στα ίδια κεφάλαια). Συγκεκριμένα, οι ζημίες από την αποτίμηση των χρεογράφων του AFS απορρόφησαν περίπου το 86% των καθαρών κερδών της χρήσης, ενώ πολύ σημαντικές ζημίες αναγνωρίστηκαν και από τη μετατροπή των θυγατρικών του εξωτερικού σε ξένο νόμισμα, κυρίως λόγω της υποτίμησης νομισμάτων, όπως η τούρκικη λίρα, το RON και το ρωσικό ρούβλι. Οι συνολικές συναλλαγματικές ζημίες ανήλθαν σε 1.788 εκατ. ευρώ, μειώνοντας έτσι τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες το 2008 έκαναν χρήση του τροποποιημένου ΔΛΠ 39, που επιτρέπει την αναταξινόμηση ορισμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού από μία κατηγορία σε μία άλλη. Ως συνέπεια των αναταξινομήσεων σε κατηγορίες που επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος, οι τράπεζες απέφυγαν την αναγνώριση πρόσθετων ζημιών ύψους 935 εκατ. ευρώ, λόγω μεταφοράς των σχετικών χρεογράφων τους από την κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων.

Εάν κανείς συνυπολογίσει στα καθαρά αποτελέσματα χρήσης των τραπεζών τα αποτελέσματα που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, το σύνολο των αναγνωρισμένων κερδών που προκύπτει είναι ζημία 1.494 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 5.115 εκατ. ευρώ κατά το 2007.

Κατά συνέπεια, τα συνολικά αναγνωρισμένα κέρδη/ζημίες το 2008 παρουσίασαν μείωση της τάξεως των 6.608 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2007.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι μόλις πέντε από τις δεκατρείς τράπεζες παρουσιάζουν συνολικά αναγνωρισμένα κέρδη, έναντι οκτώ που παρουσιάζουν ζημίες.

Το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών στο σύνολό του έχει αισθητή αύξηση των καθυστερημένων χορηγήσεων το 2008, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό για τη μελλοντική εξέλιξη των καθυστερήσεων, καθώς οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης θα γίνονται πλέον περισσότερο ορατές. Συγκεκριμένα, την 31η/12/2008 παρατηρείται σημαντική αύξηση στο σύνολο των χορηγήσεων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και των απομειωμένων χορηγήσεων που ανέρχονται σε 19.289 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 33,7% σε σχέση με το 2007.

Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει (εκτός μικρών εξαιρέσεων) δάνεια που μέχρι την 30η/09/2008 εξυπηρετούνταν και παρουσίασαν προβλήματα κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης 2008.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT