ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα διατήρησης 48.500 θέσεων εργασίας

Τις 579 από τις 601 αιτήσεις των επιχειρήσεων που ζήτησαν την ένταξή τους στο νέο «πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων, εντός της οικονομικής κρίσης», ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους και επιχειρούν να διατηρήσουν το προσωπικό τους αξιοποιώντας τα κονδύλια επιμόρφωσης και συμβουλευτικής που προβλέπει το πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός των εγκριθέντων αιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 109.961.672 ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι από τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι περίπου 48.500 άτομα. Η αξιολόγηση των προτάσεων έγινε από εννεαμελή τριμερή επιτροπή στην οποία συμμετείχαν, εκτός από τον ΟΑΕΔ και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, καθώς και του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών.

Οι επιχειρήσεις που επελέγησαν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης του προσωπικού. Η έμφαση των προγραμμάτων δίδεται στη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των εργαζομένων, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση. Η κατάρτισή τους αφορά θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και με τις ανάγκες των εργαζομένων για απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους συγκεκριμένους στόχους του σχεδίου προσαρμογής και απορρέουν από αυτό. Η έναρξη υλοποίησης θα αρχίσει μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.