ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προτάσεις ΙΟΒΕ για έξοδο από την κρίση

Σε οκτώ συστάσεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση που διανύει προχωρεί το ΙΟΒΕ, ενώ την ίδια ώρα προτείνει να μη γίνουν συγχωνεύσεις μεταξύ ελληνικών τραπεζών στην παρούσα χρονική συγκυρία, να «σπάσει» η ΔΕΗ σε θυγατρικές εταιρείες πριν από την ιδιωτικοποίησή της, καθώς και να προχωρήσει η πλήρης άρση των αντικινήτρων για επενδύσεις που θα οδηγήσει σε τόνωση της οικονομίας κατά 17% του ΑΕΠ.

Στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, που ανακοινώθηκε χθες, το ΙΟΒΕ θεωρεί ως μείζον ζήτημα την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης σε οκτώ κρίσιμους τομείς για να μπορέσει η Ελλάδα να εξέλθει της κρίσης:

1. Σε ένα 10ετές αναπτυξιακό πρόγραμμα. Πρέπει να δοθεί έμφαση στους τομείς με δυναμικό συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ πρέπει να περιέχονται προβλέψεις για τα βασικά μεγέθη της οικονομίας και την εξέλιξη του δημόσιου χρέους σε 10ετή ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές επιπτώσεις από τις διαρθρωτικές αλλαγές και την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας.

2. Στη σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 2% του ΑΕΠ το 2015 κυρίως μέσω περιορισμού των δαπανών (με περαιτέρω μείωση της μισθολογικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης και εκείνων των κοινωνικών δαπανών που δεν έχουν κοινωνικό αντίκρισμα) και μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής.

3. Μεταρρυθμίσεις-αποκρατικοποιήσεις ευρέος φάσματος και αξιοποίηση της κρατικής ακίνητης περιουσίας (και στον αγροτικό τομέα). Μπορεί να χρειαστεί να πωληθούν εισηγμένες εταιρείες σε χαμηλές (χρηματιστηριακά) τιμές, αλλά με τα έσοδα αυτά μπορεί να επαναγοραστούν κρατικά ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις ονομαστικές. Στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων, μπορεί να μελετηθεί ο διαχωρισμός της ΔΕΗ (κατά το πρότυπο της ιταλικής ENEL) σε θυγατρικές.

4. Λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Τα εργαλεία είναι η εμπροσθοβαρής απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η μόχλευση των πόρων του ΕΣΠΑ με δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η υιοθέτηση διαδικασιών «fast track» για όλες τις ιδιωτικές επενδύσεις, η αποπληρωμή χρεών Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και η ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου όπου χρειάζεται, εν ανάγκη και με χρήση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Πάντως, το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι συγχωνεύσεις μεταξύ εγχώριων τραπεζών, ενδεχομένως να είναι βλαπτικές για τη συνολική ρευστότητα της οικονομίας αυτήν την περίοδο.

5. Αρση των πολυάριθμων αντικινήτρων στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Από την απελευθέρωση των αγορών και την άρση των αντικινήτρων μπορεί να προκύψει όφελος για την οικονομία της τάξης του 17% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ. Για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων μπορεί να γίνει ευρύτατη χρήση ευέλικτων συμβάσεων παραχώρησης για οδικούς άξονες, αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες κ.λπ. Το σημαντικότερο από τα εμπόδια στις επενδύσεις είναι η έλλειψη εθνικού χωροταξικού σχεδίου, χρήσεων γης, ο μεγάλος αριθμός αδειών για πολλές δραστηριότητες από διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες και ο μεγάλος χρόνος αναμονής για εγκρίσεις. Θα πρέπει να απλοποιηθεί και να κωδικοποιηθεί η σχετική ελληνική νομοθεσία, να υπάρξει μια και μόνη άδεια και να υιοθετηθεί η αρχή της άπρακτης προθεσμίας.

6. Στην ευελιξία στην αγορά εργασίας. Η εστίαση το νέου αναπτυξιακού προτύπου της Ελλάδας σε δυναμικούς, εξωστρεφείς κλάδους και δραστηριότητες αναμένεται να οδηγήσει σε μετακίνηση το 10-15% του εργατικού δυναμικού από κλάδους που παράγουν μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες σε κλάδους που παράγουν εξαγώγιμα προϊόντα και υποκατάστατα εισαγωγών. Χωρίς την ύπαρξη ευέλικτου καθεστώτος στην αγορά εργασίας, η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στις τρέχουσες συνθήκες οικονομικής κρίσης θα είναι πολύ μεγάλη.

7. Στη θέσπιση θέσεων μόνιμων γενικών γραμματέων ή υφυπουργών στη Δημόσια Διοίκηση.

8. Στα μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.