ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι τον Σεπτέμβριο η ευνοϊκή τακτοποίηση φοροϋποχρεώσεων

Τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους με την εφορία έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και λοιπών φόρων και τελών (πλην ΦΜΑΠ), μπορούν να το πράξουν με ευνοϊκούς όρους μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Ειδικότερα:

1. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που είναι υπόχρεα καταβολής φόρου εισοδήματος αλλά δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου μπορούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

2. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων με απαλλαγή από τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα ή με σημαντική μείωση στους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα, για φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων έχει λήξει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων με απαλλαγή από το σύνολο ή από σημαντικό μέρος των πρόσθετων φόρων και των προστίμων παρέχεται για τις παρακάτω φορολογίες:

– ΦΠΑ. Μπορούν να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκκαθαριστικές δηλώσεις και δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή.

– Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και ισοζύγια του άρθρου 20 του ΚΒΣ.

– Αυτοτελή φορολογία εισοδημάτων.

– Φόρο υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

– Φόρο κύκλου εργασιών, φόρο ασφαλίστρων, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.

– Τέλη χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

– Φόρους που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.

– Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών.

– Φόρους στην απόκτηση και την κατοχή ακινήτων, δηλαδή φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλος συναλλαγής ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδικό φόρο επί των ακινήτων, ενιαίο τέλος ακινήτων (ΕΤΑΚ) νομικών προσώπων. Δίδεται η δυνατότητα να υποβληθούν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις.

– Οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Για τις παραπάνω δηλώσεις υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10% εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 3% για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι και τις 14/7/2011, εφόσον ο φόρος καταβληθεί σε δόσεις. Στην περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος. Εάν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο.