ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι όροι συγχώνευσης του Τ.Τ. με Τ Bank

Την περίληψη του σχεδίου συγχώνευσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Τ.Τ.) και της T Bank δημοσιοποίησε χθες το Τ.Τ. Σύμφωνα με το σχέδιο, η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών, με ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2011. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Τ Bank θα λυθεί, χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της θα μεταβιβασθεί στο Τ.Τ. Ολες οι πράξεις της Τ Bank που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό του Τ.Τ.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο του Τ.Τ. θα ανέρχεται σε 1.336 εκατ. ευρώ και θα διαιρείται σε 286.407.677 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,88 ευρώ εκάστη και σε 60.800.000 προνομιούχες μετοχές, που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των τραπεζών και βρίσκονται στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι πενήντα μετοχές της Τ Bank προς μια νέα μετοχή του Τ.Τ. Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι του Τ.Τ. Ολες οι νέες μετοχές θα συμμετάσχουν στη διανομή κερδών χρήσεως 2011 και μετά. Το Τ.Τ. θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρίσεις άυλων τίτλων και να παραδοθούν στους μετόχους της Τ Bank οι νέες μετοχές του Τ.Τ. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων, σύμφωνα με τον νόμο, αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών. Χθες επηρεαζόμενη και από το γενικότερο αρνητικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μετοχή του Τ.Τ. έκλεισε με απώλειες 4,13% στα 2,32 ευρώ. Η μετοχή της Τ Bank διαμορφώνεται στα 0,04 ευρώ.