ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς μπορούν να εξαγοραστούν από 4 έως και 7 πλασματικά έτη

Από 4 έως 7 έτη θα μπορούν να αναγνωρίσουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από το 2011 έως και το 2014. Για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στην αναγνώριση αυτή θα πρέπει να θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2011, να συνταξιοδοτούνται για λόγους γήρατος (όχι για συντάξεις αναπηρίας ή θανάτου) και να έχουν 3.600 ημέρες εργασίας ή 12 χρόνια πραγματικής ασφάλισης.

Οσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2011 μπορούν να αναγνωρίσουν 4 χρόνια, όσοι το 2012 μπορούν να αναγνωρίσουν 5 χρόνια, όσοι το 2013 έξι χρόνια και όσοι το 2014 και μετά 7 χρόνια. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που ανακοινώθηκε χθες, ο συνολικός αυτός χρόνος συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν:

1. Τα έτη σπουδών.

2. Τον χρόνο σπουδών σε επαγγελματικές σχολές.

3. Τα κενά διαστήματα ασφάλισης, μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση.

4. Τον χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας.

5. Τον χρόνο απεργίας.

6. Τον χρόνο μαθητείας (stage κ. λπ.).

7. Τον χρόνο παιδιών (ένα χρόνο για το πρώτο παιδί, 2 χρόνια για το δεύτερο παιδί και 2 χρόνια για το τρίτο παιδί).

8. Τον χρόνο εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (έως 2 χρόνια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διαφορετικές προϋποθέσεις (π. χ. προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 και προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και μετά), μπορεί να επιλέξει τις προϋποθέσεις με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί.

Εφόσον επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με προϋποθέσεις που μεταβλήθηκαν από τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο, θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχει το δικαίωμα αυτό.

Επίσης, η εγκύκλιος προβλέπει ότι όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31.12.2010, ακόμα και με την προσμέτρηση στρατιωτικής υπηρεσίας, γονικής άδειας ανατροφής παιδιών κ. λπ. και με δεδομένο ότι η σχετική αίτηση αναγνώρισης των ανωτέρω χρόνων υποβληθεί μέχρι και το τέλος του 2013, μπορούν να αναγνωρίσουν τα επιπλέον χρόνια.

Τι και πώς αναγνωρίζεται

Με τη χθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας δίνονται οδηγίες για τον τρόπο και το κόστος αναγνώρισης των εξής χρόνων:

– Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Για παράδειγμα, έστω μισθωτός ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2011, με αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.100 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 1.100 x20%x12 μήνες=2.640 ευρώ, και μετά τη μείωσή του κατά 30% σε 1.848 ευρώ. Επειδή, όμως, το ποσό αυτό υπολείπεται του ποσού που προκύπτει αν ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού (20%) γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει το 2011, θα καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό (25×33,04×20%x12 μήνες=1.982,40 ευρώ).

Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του προηγούμενου ασφαλισμένου ανέρχονται σε 1.500 ευρώ, τότε:

1.500×20%x12 μήνες=3.600 ευρώ, το οποίο με την έκπτωση (30%) γίνεται 2.520 ευρώ.

-Χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.

– Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

– Χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας (μέχρι 300 ημέρες) και λόγω τακτικής ανεργίας (μέχρι 300 ημέρες) και χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά.

– Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 έτη) και χρόνος απεργίας.

– Χρόνος σπουδών, χρόνος παιδιών, κενά ασφάλισης, χρόνος μαθητείας.

– Αναγνώριση του χρόνου που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, την Ειδική Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού στον Τομέα Σύνταξης και στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης καταβάλλεται εισφορά ίση με το 20% και 6% αντίστοιχα επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού στην Ειδική Προσαύξηση καταβάλλεται εισφορά ίση με το εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο άνω 5ετίας (σήμερα 12%) επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

– Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων. Η αναγνώριση των ανωτέρω χρόνων γίνεται, εκτός του Τομέα Σύνταξης και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, και στην Ειδική Προσαύξηση με καταβολή εισφοράς ίση με το προβλεπόμενο ασφάλιστρο (σήμερα 12%) επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

* Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο, στο www. kathimerini. gr