ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επεκτείνεται το δικαίωμα και στους αδελφούς

Διευκρινίσεις δόθηκαν χθες από το υπ. Εργασίας και για τις περιπτώσεις σύνταξης σε αδελφούς αναπήρων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ανάπηρος αδελφός πρέπει να είναι άγαμος και ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω, να μην εργάζεται, να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα και για τουλάχιστον μία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης να συνοικεί αποδεδειγμένα και να βαρύνει οικονομικά τον αδελφό που θα συνταξιοδοτηθεί. Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση αποδεικνύονται από τα έντυπα Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη που προηγούνται του χρόνου υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Ο αδελφός που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις διατάξεις θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

– Να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ή του χρόνου υπαγωγής του στην ασφάλιση.

– Να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

– Να έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστάτης του ανάπηρου αδελφού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αυτού για τουλάχιστον μία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο παύσει η δικαστική συμπαράσταση ή διακοπεί η συνοίκηση, η σύνταξη θα διακοπεί από την ημερομηνία της παύσης ή της διακοπής αντίστοιχα, και θα επαναχορηγηθεί σε περίπτωση που συντρέξουν εκ νέου όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης.

Επίσης, για τη χρήση του δικαιώματος σύνταξης σε αδελφό αναπήρου οι γονείς των δύο αδελφών θα πρέπει να μη βρίσκονται εν ζωή ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ασφαλιστικού χρόνου, ούτε οι γονείς ούτε τα αδέλφια μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας πλασματικού χρόνου, εκτός κι αν αυτός αφορά τον χρόνο στρατιωτικής θητείας, τον χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών και το προβλεπόμενο από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας διάστημα απουσίας από τη δουλειά λόγω κύησης και λοχείας.