ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κατηγορίες των νέων δικαιούχων του ΕΚΑΣ

Ολες οι κατηγορίες των νέων δικαιούχων του ΕΚΑΣ, εκτός από μόνιμα διαμένοντας στην Ελλάδα, πρέπει να πληρούν αθροιστικά και τους εξής όρους:

α) Να έχουν συμπληρώσει την 1/1/2011 το 60ό έτος της ηλικίας – προκειμένου για συνταξιούχους γήρατος και θανάτου. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας και παιδιών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.

β) Να έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έως και 8.472,09 ευρώ.

γ) Να έχουν συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως τα 9.884,11 ευρώ.

δ) Να έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα που ανέρχεται έως τα 15.380,90 ευρώ.

Επίσης, για τους συνταξιούχους που πληρούν όλα τα κριτήρια αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους την 1.1.2011, το ΕΚΑΣ θα καταβληθεί από την 1η του επόμενου μήνα μετά τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου.

Επίδομα Αλληλεγγύης

Για τους δικαιούχους που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη το ΕΚΑΣ υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι 7.715,65 ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ύψους 230,00 ευρώ τον μήνα.

β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ, καταβάλλεται ΕΚΑΣ ως εξής: Από 7.715.66 μέχρι 8.018,26 ευρώ ποσό, 172,50 ευρώ. Από 8.018.27 μέχρι 8.219.93 ευρώ πόσο 115 ευρώ και από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ θα καταβληθεί ποσό 57,50 ευρώ.

Για τους δικαιούχους που έχουν συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη, το ΕΚΑΣ θα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Ωστόσο, σε περίπτωση συνταξιούχων αναπηρίας, η οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ δεν επιφέρει μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.