ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet η υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων για τα ακίνητα

Στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και όχι στην εφορία θα υποβάλουν πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα μισθωτήρια συμβόλαια. Η ΓΓΠΣ άνοιξε τις ηλεκτρονικές της πύλες και μέσω μιας νέας εφαρμογής οι υπόχρεοι θα μπορούν να αποστέλλουν τις σχετικές δηλώσεις, ενώ μετά την υποβολή τους ο φορολογούμενος θα μπορεί να τυπώνει τη δήλωση και να αποφεύγει την ταλαιπωρία στις εφορίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΠΣ παρέχει μια σειρά ερωτήσεων – απαντήσεων για τα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι υπόχρεοι:

1. Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

– Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

2. Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

α) για κατοικίες

β) για επαγγελματικές/εμπορικές

γ) για τουριστικές (δειάρκεια μικρότερη του έτους)

δ) για αγροτικές/γεωργικές

ε) για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή σε είδος).

3. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης;

– Υπάρχει υποχρέωση υποβολής για:

α. Αρχικές μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου.

β. Τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου.

4. Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;

– Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων τη χρήση του ακινήτου ή της γης και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση.

5. Αν δεν έχει ΑΦΜ ο εκμισθωτής ή ο μισθωτής;

– Πρέπει να ζητήσουν από την αρμόδια εφορία να τους χορηγηθεί ΑΦΜ. Σε δύο μόνο περιπτώσεις επιτρέπεται να μην έχει ΑΦΜ ο μισθωτής:

• Αλλοδαπός μισθωτής. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται ο αριθμός διαβατηρίου, η διεύθυνση μόνιμη κατοικία και η χώρα προέλευσης.

• Νομικά πρόσωπα υπό σύσταση.

6. Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης;

– Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφερόμαστε στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε. Η φόρμα υποβολής μας προτείνει στο τέλος της σελίδας δύο επιλογές:

– Αποθήκευση στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εργασία μας. (Προσοχή, η επιλογή δεν οριστικοποιεί την υποβολή).

– Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή οριστικοποιείται (υποβάλλεται) η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και διασφαλιζόμαστε ότι έχουμε εκπληρώσει την υποχρέωσή μας.

7. Πώς θα αποδεικνύεται η υποβολή;

– Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η εφορία.

8. Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;

– Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της.

9. Τι κάνουμε στην περίπτωση ανανέωσης (παράτασης) υπάρχουσας μίσθωσης;

– Μετά την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των μισθώσεων μέσω taxisnet, θα υπάρχουν πλέον 2 κατηγορίες μισθώσεων που μπορούν να ανανεωθούν (παραταθούν):

α. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (δηλαδή μετά την 1/1/2014).

β. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε ΔΟΥ (πριν την 1/1/2014).

Για κάθε μια περίπτωση υπάρχει διαφορετική διαδικασία της παράτασης.

10. Τι κάνουμε στην περίπτωση υπεκμίσθωσης;

– Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο και καταχωρείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία που έλαβε το αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό, από το οποίο αποκτάτε το δικαίωμα να υπεκμισθώσετε ακίνητο τρίτου.

11. Πώς μπορεί να εκτυπώσει κάποιος την απόδειξη υποβολής;

– Με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών μέσα από τον ιστότοπο της ΓΓΠΣ.

12. Τι γίνεται σε περίπτωση λάθους της καταχώρησης;

– Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει σε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζει τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι «Σημειώσεις» που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.