ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι παρακρατούμενοι φόροι μέσω του Taxisnet

Αποκλειστικά με ηλεκτρονική μορφή (μέσω του Taxisnet) θα υποβάλλονται οι δηλώσεις για τους παρακρατούμενους φόρους στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, ενώ η απόδοσή τους θα γίνεται μέσω των τραπεζών. Αυτά προβλέπονται σε απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρη, σύμφωνα με την οποία οι παρακρατούμενοι φόροι αποδίδονται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Επίσης, προβλέπεται ότι οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά στις εφορίες. Ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού. Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σ’ ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Παράλληλα, για το εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα, η καταβολή της σχετικής πληρωμής ενεργείται και κατά την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου ή της εγγραφής αυτών στον οικείο λογαριασμό των βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρείας.