ΑΓΟΡΕΣ

Νέα δημοπρασία από τον ΟΔΔΗΧ

Νέα δημοπρασία από τον ΟΔΔΗΧ

Μετά την επιτυχία που σημείωσε η επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προχωρεί την επόμενη εβδομάδα σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου με στόχο την άντληση ποσού 625 εκατ. ευρώ. Τα έντοκα θα έχουν ημερομηνία λήξης στις 4 Μαΐου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Η δημοπρασία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια-δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.