Πού μπορούν να επενδύουν οι πλούσιοι «μετανάστες»

Πού μπορούν να επενδύουν οι πλούσιοι «μετανάστες»

Τι επιλογές έχουν όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

2' 26" χρόνος ανάγνωσης

Το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσουν να επενδύουν στην Ελλάδα οι πλούσιοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας δίνει απόφαση των αρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης. 

Ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, πάγιες εγκαταστάσεις εντάσσονται στις επιλέξιμες επενδύσεις και οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε διάστημα τριών χρόνων από την υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων προκειμένου να μετακομίσουν φορολογικά στην Ελλάδα. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 500.000 ευρώ, ενώ οι υπόχρεοι οφείλουν να διατηρήσουν την επένδυση στην Ελλάδα για όλη την περίοδο υπαγωγής τους στις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 15 χρόνια. 

Μάλιστα η ΔOY κατοίκων εξωτερικού είναι υπεύθυνη για να ελέγχει και να παρακολουθεί την επένδυση και οι επενδυτές οφείλουν μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους να υποβάλουν σχετική αναφορά στη φορολογική διοίκηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την εξέλιξη της επένδυσης. Σημειώνεται ότι όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα υποχρεούνται στην καταβολή κατ’ αποκοπήν φόρου 100.000 ευρώ ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος που αποκτήθηκε από αυτά τα πρόσωπα στο εξωτερικό κάθε χρόνο.

Οι κατηγορίες που μπορούν να επενδύσουν ποσό ύψους 500.000 είναι:

• Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. (αγορά κτισμάτων, αγροτεμαχίων, οικοπέδων ή και η ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα). Ως αποδεκτό ποσό της επένδυσης, καθορίζεται το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου. Σε περίπτωση που για το ακίνητο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή ο φορολογούμενος επιθυμεί να τεκμηριώσει ποσό επένδυσης μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου βάσει της αντικειμενικής αξίας προσαυξημένης κατά 10% και μέχρι της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου, για τον καθορισμό του αποδεκτού ύψους της επένδυσης υποβάλλεται από  έκθεση αποτίμησης. 

• Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης.

• Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά.

• Επιλέξιμη επένδυση είναι η αγορά τίτλων συμμετοχής, σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και ειδικότερα η αγορά μετοχών εδρεύουσας στην Ελλάδα Ανώνυμης Εταιρείας, μη εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή μεριδίων σε εδρεύουσα στην Ελλάδα Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Η επένδυση μπορεί να αφορά είτε απόκτηση νέων τίτλων με συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας (αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου) είτε την αγορά υφιστάμενων τίτλων (μετοχών ή μεριδίων) από μετόχους ή εταίρους, ανάλογα με την περίπτωση. Η εταιρεία στην οποία αποκτώνται οι τίτλοι πρέπει να αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα που θα τεκμηριώνεται βάσει των οικονομικών στοιχείων και του απασχολούμενου προσωπικού. 

• Αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών. 

• Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων. 

• Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, δηλαδή η αγορά μετοχών ή και ομολόγων εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFS) ή/και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.