ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Πλέον έχουν δικαίωμα οι ελληνικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τις ζημίες κατά τον χρόνο που προκύπτουν από τη λειτουργία υποκαταστήματός τους σε χώρα Ε.Ε./ΕΟΧ χωρίς να απαιτείται η ζημία να είναι οριστική. Κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των ελληνικών επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη τυχόν ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης Ε.Ε./ΕΟΧ (π.χ. μέσω υποκαταστήματος) κατά τον χρόνο που προκύπτουν, ενώ είναι δυνατή και η μεταφορά των εν λόγω ζημιών προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη για πέντε έτη. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα, η φορολογική αρχή δεν αναγνώριζε αυτό το δικαίωμα στις ελληνικές επιχειρήσεις παρά μόνον όταν η ζημία της μόνιμης εγκατάστασης σε χώρα Ε.Ε./ΕΟΧ καθίστατο οριστική, δηλαδή έπαυε να λειτουργεί το υποκατάστημα. Η διοίκηση θεωρούσε ότι με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η διπλή έκπτωση των ζημιών, δηλαδή η έκπτωση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος της μόνιμης εγκατάστασης. Ωστόσο, η θέση αυτή ανατρέπεται, μετά από διαδικασία που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οταν τόσο το κράτος όπου βρίσκεται το υποκατάστημα όσο και το κράτος όπου βρίσκεται το κεντρικό (Ελλάδα) φορολογούν τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε οι ζημίες (κόστος) πρέπει εξίσου να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό αμφοτέρων των φορολογικών επιβαρύνσεων. Οσον αφορά τα υποκαταστήματα που λειτουργούν σε τρίτες χώρες, η χρησιμοποίηση των ζημιών δεν είναι δυνατή, όπως και στο παρελθόν.  Διευκρινίζεται ότι για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των ζημιών που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα Ε.Ε./ΕΟΧ, αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται διακεκριμένα ανά χώρα και σε κάθε περίπτωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διαπίστωση της προέλευσής τους κάθε φορά (Ε.Ε./ΕΟΧ ή τρίτη χώρα) (Ε 2100/2021).

•  Σε μια περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν αυξηθεί, παρασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωσή τους από το ακαθάριστο εισόδημα των εταιρειών. Ηδη με παλαιότερη θέση της, η φορολογική αρχή δέχεται ότι οι δαπάνες ΕΚΕ εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των εταιρειών παρά το γεγονός ότι δεν σχετίζονται άμεσα με την πραγματοποίηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Ωστόσο, από την 01-01-2020, προκειμένου να εκπέσουν οι εν λόγω δαπάνες, οι εταιρείες θα πρέπει να εμφανίζουν λογιστικά κέρδη χρήσης κατά την πραγματοποίησή τους. Περαιτέρω, ιδιαίτερη σημασία δίδεται από τη φορολογική αρχή στην έννοια των δαπανών ΕΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι με τις δράσεις αυτές οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ενδεικτικά, στην έννοια των δράσεων ΕΚΕ εντάσσεται η ευθύνη για το περιβάλλον και την εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών, η φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες κ.λπ. (Ε 2107/2021).

• Οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ εκπίπτουν ως δαπάνη από το κέρδος των νομικών προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η εν λόγω πρόβλεψη καταλαμβάνει τις δωρεές προς το ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ και όχι σε όλους γενικά τους φορείς γενικής κυβέρνησης και τα ΝΠΔΔ. Κρίσιμο γεγονός είναι ότι τα ποσά των δωρεών θα πρέπει να κατατίθενται σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος του ελληνικού Δημοσίου ή των ΟΤΑ, ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να έχουν εκπέσει με άλλη διάταξη νόμου. Σχετικά με τις δωρεές σε είδος, ως αξία λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, ενώ εάν πρόκειται για πάγιο περιουσιακό στοιχείο, λαμβάνεται υπ’ όψιν η αναπόσβεστη αξία που εμφανίζεται στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία. (Ε 2106/2021).

• Διευκρινίστηκε ότι οι επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού μπορούν να διενεργούν φορολογικές αποσβέσεις και για τους μήνες που παρέμειναν κλειστές. Ειδικότερα, πρόκειται για εξαίρεση από τον κανόνα που προβλέπει ότι δεν υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της επιχείρησης, λόγω μη ύπαρξης λειτουργικής φθοράς τους. Η εξαίρεση είναι δικαιολογημένη, δεδομένου ότι κατά την περίοδο της πανδημίας η μη χρησιμοποίηση των παγίων οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες, ενώ τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρέμεναν καθ’ όλο το διάστημα σε ετοιμότητα να επαναλειτουργήσουν. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να διενεργούν αποσβέσεις και για τους μήνες που, αφού παρήλθε το διάστημα της αναστολής με κρατική εντολή, αποφάσισαν να μην επαναλειτουργήσουν εκτιμώντας ότι θα έχουν περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν με κάθε πρόσφορο μέσο ότι η αναστολή της λειτουργίας τους οφείλεται στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην αγορά λόγω της πανδημίας (Ε 2110/2021).

Πηγή: Grant Thornton